Ettevõtte kindlustus

Ettevõtte kindlustuse sihtturg on Eesti äriregistrisse kantud isik, kes omab Eestis ettevõtluses kasutatavat kinnis- ja/või vallasvara.

Ettevõtte kindlustus on paindlik ja laia kindlustuskaitsega, et rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadusi. See on komplekslahendus, mis sisaldab järgmisi kindlustusliike:

 • varakindlustust;
 • äritegevuse katkemise kindlustust;
 • elektrooniliste seadmete kindlustust;
 • vastutuskindlustust.

Kui Sa ei soovi valida kõiki kindlustusliike, võid sõlmida lepingu ka üksikute liikide kohta, kuid pea silmas, et äritegevuse katkemise, elektrooniliste seadmete ja vastutuskindlustuse lepingut saab sõlmida vaid koos varakindlustusega. Kõik kindlustuslepinguga seotud dokumendid on elektroonilisel kujul.

 • Varakindlustus

   • Kindlustatud esemeteks on ehitised ja vallasvara.
   • Ilma täiendava kindlustusmakseta hüvitame lisaks kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud varalisele kahjule ka mõned põhjendatud kulud kuni 10% ulatuses kindlustatud eseme kindlustussummast (kuni 100 000 euro väärtuses). Nimetatud kulud hüvitame ka siis, kui varalise kahju ja loetletud kulude kogusumma ületab kindlustussummat. Hüvitatavate kulude kohta saate lugeda lähemalt siit.

 • Äritegevuse katkemise kindlustus

   Hüvitame kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud äritegevuse katkemise kahju (saamata jäänud ärikasum ja püsikulud) ja selle piiramiseks tehtud põhjendatud lisakulud. Äritegevuse katkemise kindlustus aitab taastada ettevõttes kindlustusjuhtumi eelse majandusliku olukorra.

 • Elektrooniliste seadmete kindlustus

   Hüvitame kindlustatud esemele – näiteks kontori- ja arvutitehnikale – tekkinud kahju, mille põhjuseks on sisemine elektriline või mehaaniline rike vms.

 • Vastutuskindlustus

   Hüvitame kahju, mille kindlustusvõtja on tekitanud õigusvastaselt kolmandale isikule kindlustatud ehitise valdamisel kindlustuskohas ning mille eest lasub kindlustusvõtjal vastutus. Samuti hüvitatakse vajalikule õigusabile tehtud kulud. Näiteks on kindlustusjuhtumiks kahju, mille on kolmandale isikule tekitanud kindlustatud hoone katuselt kukkunud lumi.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.