info

Info:
+372 622 4599

Isikuandmete töötlemine PZU Kindlustuses (privaatsuspoliitika)

Kindlustuslepingute üldtingimused ja trükised on uuendamisel!

Isikuandmete kogumine

Isikuandmeid sisaldavat teavet kogume isiku kohta, kellele osutame kindlustustegevusega seotud teenust (klient), sealhulgas kindlustusvõtja, kindlustuslepingus kindlustusvõtjaga võrdsustatud isiku, kindlustatud isiku, soodustatud isiku, kahjustatud isiku või isikud, kellega peame läbirääkimisi kindlustuslepingu sõlmimiseks, kohta. Samuti kogume isikuandmeid sisaldavat teavet kindlustusjuhtumi põhjustajate ja tunnistajate kohta.

Isikuandmete kogumisel esitame päringuid riigi- või kohaliku omavalituse asutustele, tervishoiuteenuse osutajatele või muudele kolmandatele isikutele. Kogutavate isikuandmetena käsitleme peamiselt, kuid mitte ainult, isiku nime, isikukoodi, sünniaega, aadressi- ja kontaktandmeid, vanust, töökohta, ametit, äritegevust, hobisid, kindlustus- ja kahjude ajalugu, samuti delikaatsed isikuandmed (eelkõige terviseandmeid ja andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta).

Kogutavat teavet vajame kindlustusriski hindamisel või muudel kindlustuslepingu sõlmimisele ja poliisi väljastamisele eelnevatel toimingutel, samuti lepingust tulenevate kohustuse täitmise ja täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks või tagasinõuete esitamiseks, eesmärgiga tagada kindlustuslepingute täitmise protsessi läbipaistvus ja õigusaktide nõuetele vastavus.

Nõusolek

Nõusoleku töödelda isikuandmeid annad meile soovi avaldamisega kindlustuslepingu sõlmimiseks või meiega kindlustuslepingu sõlmimisel. Sul on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma nõusolekuta.

Meil on kindlustustegevuse seaduses sätestatud ulatuses õigus töödelda lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid ilma nõusolekuta, eelkõige, kui see on vajalik:

  • lepingueelsete läbirääkimiste käigus kindlustusriski hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemiseks;
  • sõlmitud lepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks ning lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks;
  • tagasinõuete esitamiseks.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist, kui andmete töötlemine toimus õiguspäraselt.

Turvalisus ja säilitamine

Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel tugineme PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimustes sätestatud kliendiandmete töötlemise ja kaitse sätetele, isikuandmete kaitse seadusele, kindlustustegevuse seadusele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusele ja teiste asjakohaste õigusaktide ning PZU Kindlustuse siseregulatsioonide nõuetele.

Oleme kogutud isikuandmete kaitseks kehtestanud õigusaktides nõutud turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglid ning võtnud kasutusele sobivad turvameetmed. Tugineme andmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttele ja kustutame ebaõiged isikuandmed või parandame vead isikuandmetes viivitamata, kui oleme ebaõigetest andmetest teada saanud.

Võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud. Volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses. Vastavalt kindlustustegevuse seadusele ja sõlmitud lepingutele on meie töötajad ja meie volitatud isikuandmete töötlejad kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult. Isikuandmete töötlemine tööülesannetega või teenuste osutamisega mitte seotud eesmärkidel on keelatud.

Salvestame ja säilitame PZU Kindlustuse sidevahendite (nt infotelefon, e-post, koduleht) kaudu edastatud teavet, s.h. salvestame telefonivestlusi klientidega. Salvestatud infot kasutame kindlustuslepingu täitmiseks ja/või kindlustuslepingu täitmise tagamiseks, esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ning kliendi teenindamiseks.

Isikuandmeid säilitame töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni, arvestades seejuures kindlustuslepingust tulenevat nõude aegumise tähtaega.

Isikuandmete edastamine

Edastame isikuandmed kolmandale isikule, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või kui PZU Kindlustusel on kolmandas isikuga sõlmitud lepingu isikuandmete vastutavaks ja volitatud töötlemiseks.

Seaduse alusel edastame isikuandmeid:

  • hüpoteegipidajale ja kommertspandipidajale;
  • järelevalveasutustele;
  • uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja rahapesu andmebüroole;
  • pankrotihaldurile, notarile ja kohtutäiturile.

Isikuandmeid edastame ka PZU Kindlustusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele finantsettevõtetele viimaste nõudmisel, eelkõige seoses aruandlusega ja audititega ning seoses muude grupisiseste raporteerimiste ja menetlustega. Sellisteks finantsettevõteteks on PZU Grupp ja AB “Lietuvos draudimas”.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku, kelle andmeid edastatakse, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek.

Turundus

Kui oled nõustunud saama e-postile teavet meie pakkumiste kohta, siis edastame Sulle meie teenuste ja toodete kohta infot, mis puudutab teavitusi algavatest sooduspakkumistest või kampaaniatest. Selliste pakkumiste saatmiseks teeme kogutud isikuandmetes päringuid, analüüsime andmeid, sorteerime neid ja teeme neist valimeid, et sobivad teated õigete klientideni jõuaksid.

Kui oled saanud PZU Kindlustuselt teavet pakkumiste kohta, on Sul igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, keelates sellega oma isikuandmete töötlemise pakkumiste tegemiseks. Nõusoleku tagasivõtmiseks saada vastav teade aadressile info@pzu.ee.

Pakume kliendile võimalust osaleda ka meie kliendiküsitlustes, et saada tagasisidet meie teenuste kohta ja uurida kliendi harjumusi. Uuringute käigus saadud andmeid salvestame, korrastame ja analüüsime ning kasutame neid oma kindlustusteenuste arendamisel ja teenuste klientidele pakkumisel.

Sinuga seotud konkreetse toote kohta edastame lepingu täitmise eesmärgil mitteturunduslikku teavet, milleks loeme näiteks arveid ja meeldetuletusi kindlustusmakse tasumiseks, samuti edastame näiteks liikluskindlustuse kliendile infot, kuidas saab mugavalt tellida rohelist kaarti läbi meie veebilehe.

Sinu õigused

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega PZU Kindlustuse kontoris või esitades vastava järelepäringu aadressile info[ät]pzu.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud. Sul on õigus juhul, kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepinguga, üldtingimustega ja/või õigusaktidega ettenähtud korras, nõuda PZU Kindlustuselt oma isikuandmete töötlemise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

Sul on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, võid Sa pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega PZU Kindlustuses isikuandmete kaitse eest vastutava isiku poole (isikuandmed[ät]pzu.ee) või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (http://www.aki.ee/).

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik

PZU Kindlustus on isikuandmete kaitse eest vastutavateks isikuteks (andmekaitseametnik) määranud õigusosakonna juristi, riskijuhi ja IT- ning arendusosakonna juhi, kes:

  • teavitavad, nõustavad ja koolitavad PZU Kindlustuse töötajaid ja lepingu alusel PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötlejaid isikuandmete töötlemisega seotud nõuetest;
  • jälgivad ja kontrollivad isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist PZU Kindlustuse ja lepingu alusel PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötlejate poolt;
  • teevad koostööd järelevalveasutusega ja on esmaseks kontaktisikuks järelevalveasutusele isikuandmete töötlemist puudutavates küsimuses PZU Kindlustuses.

PZU Kindlustus ei anna isikuandmete kaitse eest vastutavatele isikutele juhiseid ülalnimetatud ülesannete täitmiseks.

Sul on võimalus pöörduda isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute poole kõigis küsimustes, mis on seotud Sinu isikuandmete töötlemisega PZU Kindlustuses, edastades järelepäringu aadressile isikuandmed[ät]pzu.ee.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.