info

Info:
+372 622 4599

Isikuandmete töötlemine PZU Kindlustuses (privaatsuspoliitika)

Isikuandmete kogumine

Isikuandmeid sisaldavat teavet kogume isikute (klientide) kohta, kellele osutame kindlustustegevusega seotud teenust, sealhulgas kindlustusvõtjad, kindlustuslepingus kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud, kindlustatud isikud, soodustatud isikud, kahjustatud isikdu või isikud, kellega peame läbirääkimisi kindlustuslepingu sõlmimiseks, kohta. Samuti kogume isikuandmeid sisaldavat teavet kindlustusjuhtumi põhjustajate ja tunnistajate kohta.

Isikuandmete kogumisel esitame päringuid riigi- või kohaliku omavalituse asutustele, tervishoiuteenuse osutajatele või muudele kolmandatele isikutele. Kogutavate isikuandmetena käsitleme peamiselt, kuid mitte ainult, isiku nime, isikukoodi, sünniaega, aadressi- ja kontaktandmeid, vanust, töökohta, ametit, äritegevust, hobisid, kindlustus- ja kahjude ajalugu, samuti delikaatsed isikuandmed (eelkõige terviseandmeid ja andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta).

Kogutavat teavet vajame kindlustusriski hindamisel või muudel kindlustuslepingu sõlmimisele ja poliisi väljastamisele eelnevatel toimingutel, samuti lepingust tulenevate kohustuse täitmise ja täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks või tagasinõuete esitamiseks, eesmärgiga tagada kindlustuslepingute täitmise protsessi läbipaistvus ja õigusaktide nõuetele vastavus.

Nõusolek

Nõusolekuks isikuandmeid töödelda loeme soovi kindlustusleping sõlmida või kui kindlustuslepingu sõlmimist. Isikul on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma nõusolekuta.

Meil on kindlustustegevuse seaduses sätestatud ulatuses õigus töödelda lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid ka ilma isiku nõusolekuta, eelkõige, kui see on vajalik:

  • lepingueelsete läbirääkimiste käigus kindlustusriski hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemiseks;
  • sõlmitud lepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks ning lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks;
  • tagasinõuete esitamiseks.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasema nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist, kui andmeid on töödeldud õiguspäraselt.

Turvalisus

Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel tugineme PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimustes sätestatud kliendiandmete töötlemise ja kaitse sätetele, isikuandmete kaitse seadusele, kindlustustegevuse seadusele, Euroopa Liidu otsekohalduvate õigusaktide ja teiste asjakohaste õigusaktide nõuetele.

Oleme kogutud isikuandmete kaitseks kehtestanud õigusaktides nõutud turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglid ning võtnud kasutusele sobivad turvameetmed. Tugineme andmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttele ja kustutame ebaõiged isikuandmed või parandame vead isikuandmetes viivitamata, kui oleme ebaõigetest andmetest teada saanud.

Vastavalt kindlustustegevuse seadusele ja sõlmitud lepingutele on meie töötajad ja meie volitatud isikuandmete töötlejad kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult. Võimaldame oma töötajale ja isikuandmete volitatud töötlejatele juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on töötajale vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud. Isikuandmete töötlemine tööülesannetega mitte seotud eesmärkidel on keelatud.

Salvestame ja säilitame PZU Kindlustuse sidevahendite (nt infotelefon, e-post, koduleht) kaudu edastatud teavet, s.h. salvestame telefonivestlusi klientidega. Salvestatud infot kasutame kindlustuslepingu täitmiseks ja/või kindlustuslepingu täitmise tagamiseks, esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ning kliendi teenindamiseks.

Isikuandmete edastamine

Edastame isikuandmed kolmandale isikule, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või kui kolmas isik on lepingu alusel PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötleja, s.h. edasikindlustusandja..

Seaduse alusel edastame isikuandmeid:

  • hüpoteegipidajale ja kommertspandipidajale;
  • järelevalveasutustele;
  • uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja rahapesu andmebüroole;
  • pankrotihaldurile, notarile ja kohtutäiturile.

Isikuandmeid edastame ka PZU Kindlustusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele finantsettevõtetele viimaste nõudmisel, eelkõige seoses aruandlusega ja audititega ning seoses muude grupisiseste raporteerimiste ja menetlustega. Sellisteks finantsettevõteteks on PZU Grupp ja AB “Lietuvos draudimas”.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku, kelle andmeid edastatakse, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek.

Turundus

Turunduslikel eesmärkidel suunatud pakkumuste tegemiseks teostame kogutud isikuandmetes päringuid, analüüsime andmeid, sorteerime neid ja teeme neist valimeid. Meie klientide harjumuste uurimiseks korraldame küsitlusi ning küsitluse tulemusel saadud andmeid salvestame, korrastame, analüüsime ja kasutame neid andmeid uute täiendavate kindlustusteenuste ja -lahenduste pakkumiseks.

Lepingu sõlmimisel annab isik PZU Kindlustusele nõusoleku kasutada isikuandmeid pakkumaks täiendavaid kindlustusteenuseid ning turundusteavet nende teenuste kohta. Kui oled saanud PZU Kindlustuselt turundusliku sisuga teavet, on Sul igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel tagasi võtta ja õigus keelata Sind käsitlevate andmete töötlemise tarbijaharjumuste uurimiseks või turundusteabe edastamiseks. Nõusoleku tagasivõtmiseks saada vastav teate aadressile info[ät]pzu.ee.

Säilitamine

Säilitame isikuandmeid töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni, arvestades seejuures kindlustuslepingust tulenevat nõude aegumise tähtaega. Pärast säilitustähtaja möödumist elektroonilised andmed kustutame ja muud dokumendid hävitame.

Sinu õigused

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega PZU Kindlustuse kontoris või esitades vastava järelepäringu aadressile info[ät]pzu.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud. Juhul, kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingu, üldtingimuste ja/või õigusaktidega ettenähtud korras, on Sul õigus nõuda PZU Kindlustuselt oma isikuandmete töötlemise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

Sul on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, võid Sa pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega PZU Kindlustuses isikuandmete kaitse eest vastutava isiku poole (isikuandmed[ät]pzu.ee) või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (http://www.aki.ee/).

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik

PZU Kindlustus on isikuandmete kaitse eest vastutavaks isikuks määranud õigusosakonna juhi, kes:

  • teavitab, nõustab ja koolitab PZU Kindlustuse töötajaid ja lepingu alusel PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötlejaid;
  • jälgib ja kontrollib isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist PZU Kindlustuse ja lepingu alusel PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötlejate poolt;
  • teeb koostööd järelevalveasutusega ja on esmane kontaktisik järelevalveasutusele isikuandmete töötlemist puudutavates küsimuses PZU Kindlustuses.

PZU Kindlustus ei anna isikuandmete kaitse eest vastutavale isikule juhiseid ülalnimetatud ülesannete täitmiseks.

Sul on võimalus pöörduda isikuandmete kaitse eest vastutava isiku poole kõigis küsimustes, mis on seotud Sinu isikuandmete töötlemisega PZU Kindlustuses, edastades järelepäringu aadressile isikuandmed[ät]pzu.ee.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.