PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Isikuandmete töötlemine PZU Kindlustuses (privaatsuspoliitika)

Isikuandmete töötlemise alused

PZU Kindlustus töötleb isikuandmeid seaduse või isikult saadud nõusoleku alusel. Nõusolekut vajame isikuandmete töötlemiseks eelkõige turunduslikel eesmärkidel, muul juhul töötleme isikuandmeid seaduse alusel.

Meil on kindlustustegevuse seaduses sätestatud ulatuses õigus töödelda lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid ilma nõusolekuta, eelkõige, kui see on vajalik:

 • lepingueelsete läbirääkimiste käigus kindlustusriski hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemiseks, s.h automatiseeritud isikuandmete töötlemiseks;
 • sõlmitud lepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks ning lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks;
 • tagasinõuete esitamiseks.

Isikuandmeid sisaldavat teavet kogume isiku kohta, kellele osutame kindlustustegevusega seotud teenust (klient), sealhulgas kindlustusvõtja, kindlustuslepingus kindlustusvõtjaga võrdsustatud isiku, kindlustusvõtjaga seotud isiku, kindlustatud isiku, soodustatud isiku, kahjustatud isiku või isikud, kellega peame läbirääkimisi kindlustuslepingu sõlmimiseks, kohta. Samuti kogume isikuandmeid sisaldavat teavet kindlustusjuhtumi põhjustajate ja tunnistajate kohta ning süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta.

Isikuandmete kogumisel esitame päringuid riigi- või kohaliku omavalituse asutustele, tervishoiuteenuse osutajatele või muudele kolmandatele isikutele.

Kogutavate isikuandmetena käsitleme peamiselt, kuid mitte ainult, isiku nime, isikukoodi, sünniaega, aadressi- ja kontaktandmeid, vanust, töökohta, ametit, äritegevust, kindlustus- ja kahjude ajalugu, samuti eriliigilisi isikuandmed (terviseandmeid).

Teabe kogumise eesmärgiks on tagada kindlustuslepingute täitmise protsessi läbipaistvus ja õigusaktide nõuetele vastavus.

Turvalisus ja säilitamine

Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel tugineme PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimustes sätestatud kliendiandmete töötlemise ja kaitse sätetele, isikuandmete kaitse seadusele, kindlustustegevuse seadusele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusele ja teiste asjakohaste õigusaktide ning PZU Kindlustuse siseregulatsioonide nõuetele.

Oleme kogutud isikuandmete kaitseks kehtestanud õigusaktides nõutud turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglid ning võtnud kasutusele sobivad turvameetmed. Tugineme andmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttele ja kustutame ebaõiged isikuandmed või parandame vead isikuandmetes viivitamata, kui oleme ebaõigetest andmetest teada saanud.

Võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud.

Volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses.

Vastavalt kindlustustegevuse seadusele ja sõlmitud lepingutele on meie töötajad ja meie volitatud isikuandmete töötlejad kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult. Isikuandmete töötlemine tööülesannetega või teenuste osutamisega mitte seotud eesmärkidel on keelatud.

Salvestame ja säilitame PZU Kindlustuse sidevahendite (nt infotelefon, e-post, koduleht) kaudu edastatud teavet, s.h. salvestame telefonivestlusi klientidega. Salvestatud infot kasutame kindlustuslepingu täitmiseks ja/või kindlustuslepingu täitmise tagamiseks, esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ning kliendi teenindamiseks.

Isikuandmeid säilitame töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni, arvestades seejuures seadusest tulenevat nõude aegumise ja andmete säilitamise tähtaega.

Kindlustusriski hindamine

Füüsiliste isikute kindlustusriski hindamisel võtab PZU Kindlustus muuhulgas arvesse kindlustusvõtja eelnevaid kahjusid ja maksekäitumist. Varakindlustuses, näiteks kindlustustatava sõidukiga seotud riskide hindamisel, arvestatakse muuhulgas sõiduki vanust, mootori võimsust ja kindlustusvõtja aadressiandmeid, hoonete puhul näiteks hoone tulekindlust ja tehnilist kaitstust. Juriidiliste isikute kindlustusriski hindamisel võtab PZU Kindlustus lisaks kindlustustatava esemega seotud riskidele muuhulgas arvesse äriühingu finantsseisundit, organisatsioonilist ülesehitust ja juhtimisstruktuuri.

Kui oled esitanud lepingueelsete läbirääkimiste käigus või kindlustusjuhtumist teavitamisel PZU Kindlustusele ebaõigeid andmeid PZU Kindlustuse poolt nõutud oluliste asjaolude kohta, võime edaspidisel Sinuga seotud kindlustusriski hindamisel, kindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramisel nimetatud asjaolu arvesse võtta. Asjaolu arvesse võtmise eesmärgiks on välistada olukord, kus Sinu poolt oluliste asjaolude varjamisega või asjaolude ebaõige esitamisega on soov luua PZU Kindlustusele tegelikust olukorrast teadvalt ebaõige ettekujutus, mille tulemusel tekiks Sul kindlustusvõtjana võimalus saada alusetult varalist kasu. Kui PZU Kindlustus on saanud teadlikkuks ebaõigete andmete esitamisest, mis omab tähtsust kindlustusriski hindamisel või kindlustusjuhtumi menetlemisel PZU Kindlustuses, hindame vastava teabe olulisust iga konkreetse juhtumi puhul eraldi ning võtame hindamise tulemust otsuste tegemisel arvesse.

Isikuandmete edastamine

Edastame isikuandmed kolmandale isikule, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või kui PZU Kindlustusel on kolmanda isikuga sõlmitud leping isikuandmete vastutavaks ja volitatud töötlemiseks.

Seaduse alusel edastame isikuandmeid:

 • hüpoteegipidajale ja kommertspandipidajale;
 • järelevalveasutustele;
 • uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja rahapesu andmebüroole;
 • pankrotihaldurile, notarile ja kohtutäiturile.

Riigi- või kohaliku omavalituse asutusel, tervishoiuteenuse osutajal või muul kolmandal isikul on õigus edastada ilma Sinu nõusolekuta PZU Kindlustuse nõudel Sinu isikuandmed või võimaldada nendele juurdepääsu, kui Sinu isikuandmed on PZU Kindlustusele vajalikud kindlustuslepingu täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks või tagasinõuete esitamiseks, välja arvatud juhul kui andmete edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine ei ole kindlustusandjale lubatud.

Kindlustustegevuse seaduse alusel on PZU Kindlustusel on õigus edastada oma edasikindlustusandjale Sinu nõusolekuta kindlustusjuhtumiga seotud Sinu isikuandmeid edasikindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks.

Samuti on PZU Kindlustusel õigus, lisaks krediidivõimelisuse hindamisele, edastada teisele kindlustusandjale tema taotlusel Sinu nõusolekuta kindlustusriski hindamiseks ja kindlustuslepingu täitmise kohustuse ning selle ulatuse kindlaksmääramiseks Sinu isikuandmeid, kui oled:

 • esitanud lepingueelsete läbirääkimiste käigus ebaõigeid andmeid kindlustusandja nõutud oluliste asjaolude kohta;
 • põhjustanud tahtlikult kindlustusjuhtumi toimumise või esitanud ebaõigeid andmeid kindlustusjuhtumi oluliste asjaolude kohta.

Eelnimetatud eesmärgil ei edasta PZU Kindlustus kolmandatele isikutele eriliiki isikuandmeid, andmeid süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist ega juhul kui see kahjustab ülemäära andmesubjekti õigusi või vabadusi. .

Isikuandmeid edastame ka PZU Kindlustusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele finantsettevõtetele viimaste nõudmisel, eelkõige seoses PZU Grupi aruandlusega ja audititega ning seoses muude grupisiseste raporteerimiste ja menetlustega.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele Sinu isikuandmeid juhul, kui meil on selleks olemas Sinu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek.

Turundus

Kui oled nõustunud saama e-postile teavet meie pakkumiste kohta, siis edastame Sulle meie teenuste ja toodete kohta infot, mis puudutab teavitusi algavatest sooduspakkumistest või kampaaniatest. Selliste pakkumiste saatmiseks teeme kogutud isikuandmetes päringuid, analüüsime andmeid, sorteerime neid ja teeme neist valimeid, et sobivad teated õigete klientideni jõuaksid.

Kui oled saanud PZU Kindlustuselt teavet pakkumiste kohta, on Sul igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, keelates sellega oma isikuandmete töötlemise pakkumiste tegemiseks. Nõusoleku tagasivõtmiseks saada vastav teade aadressile info[ät]pzu.ee.

Pakume kliendile võimalust osaleda ka meie kliendiküsitlustes, et saada tagasisidet meie teenuste kohta ja uurida kliendi harjumusi. Uuringute käigus saadud andmeid salvestame, korrastame ja analüüsime ning kasutame neid oma kindlustusteenuste arendamisel ja teenuste klientidele pakkumisel.

Eelneva nõusolekuta edastame Sulle Sinuga seotud konkreetse toote kohta lepingu täitmise eesmärgil mitteturunduslikku teavet, milleks loeme näiteks arveid ja meeldetuletusi kindlustusmakse tasumiseks, samuti edastame näiteks liikluskindlustuse kliendile infot, kuidas saab mugavalt tellida rohelist kaarti läbi meie veebilehe.

Meie kodulehel on sotsiaalmeediavõrgustiku (näiteks Facebook) lingid, kuna kasutame PZU Kindlustuse kohta teabe edastamisel ka sotsiaalmeedia kanaleid. Sotsiaalmeediakanalites toimub teabe edastamine vastavate teenusepakkujate privaatsussätete alusel, kes koguvad, kasutavad ja säilitavad kasutajate isikuandmeid, lähtudes oma privaatsussätetest. Kui vajutad PZU Kindlustuse kodulehel Facebook´i lingile lood ühenduse sotsiaalmeediaga ning kui oled lingile vajutamise hetkel Facebooki sisse logitud, saab nimetatud teenusepakkuja seostada külastuse lingile vajutanu kontoga. Selle kaudu annad Facebookile nõusoleku oma andmete edastamiseks ning salvestamiseks. Kui Sa ei soovi sellisel viisil isikuandmete edstamisega nõustuda, logi end enne PZU Kindlustuse kodulehel asuva sotsiaalmeedia lingil vajutamist vastavast sotsiaalmeedia kanalist välja või jäta lingile vajutamata.

Sinu õigused

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega PZU Kindlustuse kontoris või esitades vastava järelepäringu aadressile info[ät]pzu.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud. Sul on õigus juhul, kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepinguga, üldtingimustega ja/või õigusaktidega ettenähtud korras, nõuda PZU Kindlustuselt oma isikuandmete töötlemise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

Sul on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, võid Sa pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega PZU Kindlustuses isikuandmete kaitse eest vastutava isiku poole (isikuandmed[ät]pzu.ee) või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (http://www.aki.ee/).

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik

PZU Kindlustus on isikuandmete kaitse eest vastutavateks isikuteks (andmekaitseametnik) määranud õigusosakonna juristi, riskijuhi ja IT- ning arendusosakonna juhi, kes:

 • teavitavad, nõustavad ja koolitavad PZU Kindlustuse töötajaid ja PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötlejaid isikuandmete töötlemisega seotud nõuetest;
 • jälgivad ja kontrollivad isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist PZU Kindlustuse ja PZU Kindlustuse isikuandmete volitatud töötlejate poolt;
 • teevad koostööd järelevalveasutusega ja on esmaseks kontaktisikuks järelevalveasutusele isikuandmete töötlemist puudutavates küsimuses PZU Kindlustuses.

PZU Kindlustus ei anna isikuandmete kaitse eest vastutavatele isikutele juhiseid ülalnimetatud ülesannete täitmiseks.

Sul on võimalus pöörduda isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute poole kõigis küsimustes, mis on seotud Sinu isikuandmete töötlemisega PZU Kindlustuses, edastades järelepäringu aadressile isikuandmed[ät]pzu.ee.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.