PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Isikuandmete töötlemine PZU Kindlustuses (privaatsuspoliitika)

Privaatsuspoliitikast leiad olulist informatsiooni PZU Kindlustuse (edaspidi PZU) isikuandmete töötluse põhimõtete kohta. Privaatsuspoliitika annab ülevaate järgmistest teemadest:

 • 1. Mõisted

   1.1 Andmesubjekt/ Sina on füüsiline isik, kelle kohta on PZU-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
   1.2 Andmekaitseametnik on isik, kes järgib ja aitab PZU-l isikuandmete töötlemise põhimõtteid kohaldada ning kellega on Andmesubjektil võimalik küsimuste/ kaebuse korral ühendust võtta.
   1.3 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada PZU Teenuseid.
   1.4 Külastaja on isik, kes kasutab Veebisaiti.
   1.5 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.
   1.6 Laps on isikuandmete töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik, kes ei saa anda isikuandmete töötlemiseks ise nõusolekut.
   1.7 Leping on PZU ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise (kindlustusleping) või muu leping, s.h. tüüptingimused ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad.
   1.8 Privaatsuspoliitika on käesolev tekst, mis sätestab PZU isikuandmete töötlemise põhimõtted.
   1.9 Teenused on PZU pakutavad teenused ja tooted.
   1.10 Veebisait on eelkõige PZU veebisait www.pzu.ee, samuti PZU sotsiaalmeedia leheküljed, e-pood ja iseteenindus.

   Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsuspoliitikas nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) määratletud tähendustega.

 • 2. Üldinfo ja kontaktandmed

   2.1 Meist. PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. PZU on juriidiline isik, registrikoodiga 12831829, asukohaga Pärnu mnt 141 Tallinn Harjumaa 11314. PZU töötleb Sinu isikuandmeid vastutava töötlejana.

   2.2 Kontaktid. PZU-ga saab isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil isikuandmed@pzu.ee.
   2.3 PZU on määranud Andmekaitseametniku, kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil isikuandmed@pzu.ee.

   2.4 Privaatsuspoliitikast. Privaatsuspoliitika on PZU ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.
   2.5 Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik PZU töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude PZU valduses olevate isikuandmetega.
   2.6 PZU-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat. Muutmisest teavitame Andmesubjekte PZU Veebilehel või muul viisil.

   Pane tähele, et PZU Veebisaidil või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel sotsiaalmeedia kanalitel Sinu isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.

 • 3. Põhimõtted

   3.1 PZU eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, kus PZU-l on valmidus demonstreerida isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kohalduvale regulatsioonile.
   3.2 PZU kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

 • 4. Üldised töötlemise eesmärgid, alused ja tegevused

   4.1 PZU eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ja Kliendi vajadusi arvestavat kindlustusteenust ja klienditeenindust.
   Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:
   4.2 Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on PZU-le loa andnud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu e-poes. Nõusolek võib olla väljendatud ka selge teoga nt saab Andmesubjekt enda soovil esitada päringuid PZU Veebisaidil olevale juturobotile Piri.
   4.3 Lepingu sõlmimine ja täitmine. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
   (1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, mis on vajalikud Lepingusse astumiseks või mida Andmesubjekt taotleb;
   (2) Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
   (3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
   (4) Kliendiga suhtlemine, sh info ja meeldetuletuste edastus lepingu täitmise kohta;
   (5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
   (6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
   Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Sinuga sõlmitud Lepingus ja/ või PZU erinevates teenusetingimustes.
   4.4 Seadusest tulenev kohustus. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid vastavalt seaduses sätestatule ja sätestatu ulatuses.
   4.5 Õigustatud huvi. Õigustatud huvi tähendab PZU huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks ja võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Õigustatud huvi kasutades oleme eelnevalt hinnanud Sinu huve. Sul on õigus endaga seotud õigustatud huvi alusel toimuva töötluse osas teostatud õigustatud huvi hinnangu(te)ga tutvuda. Võime töödelda Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:
   (1) usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, nt töötlemine, mis on vajalik rahapesu või terrorismivastase võitluse nõuete täitmiseks või pettuste vältimiseks;
   (2) kliendibaasi haldamiseks, analüüsimiseks, profileerimiseks, hinnastamiseks ja turundustegevusteks, et parandada Teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi. Lisaks võime õigustatud huvi kasutada hinnapoliitika ja hindade kujundamisel nt teostades hinnaelastsuse katseid (seal sees automatseed hinnad, hindade mõjuanalüüs, segmenteerimine). PZU ei teosta õigustatud huvi alusel IKÜM art 22 mõttes töötlust, kui art 22 töötlus toimub, anname selle kohta Sulle teabe;
   (3) parema kasutuskogemuse, kvaliteetsema teenuse tagamiseks ja erinevate kanalite toimimise tagamiseks, võib toimuda Veebisaidi, PZU sotsiaalmeedia lehekülgede, iseteeninduse ja muude müügikanalite ja Teenuste kasutamisel kogutavate identifikaatorite ja isikuandmete analüüs ja statistika Külastajate ja Klientide kohta.
   (4) kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, kampaaniatega seoses võib toimuda auhindade loosimisi. Kampaaniate tingimused on eraldi sätestatud;
   (5) rahulolu uuringute teostamiseks, sh kliendirahulolu ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;
   (6) salvestuste tegemiseks, võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud, mh salvestatakse lauatelefoni numbritele tulevad kõned. Vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
   (7) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
   (8) organisatsioonilistel eesmärkidel töötlemine, eelkõige finantsjuhtimiseks ning isikuandmete edastamisel kontserni piires sisehalduse eesmärkidel (aga ka auditid ja muu võimalik järelevalve), sealhulgas ka Klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;
   (9) võime jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu PZU äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust;
   (10) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sh ka nõuete loovutamine nt inkasooteenuse pakkujatele või info saamine krediidivõimekuse hindajatelt;
   4.6 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
   (1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
   (2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja PZU vahelist seost;
   (3) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
   (4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
   (5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.
   4.7 Tööle kandideerija isikuandmete töötlemisest loe: https://pzu.ee/pzu/liitu-meeskonnaga./

 • 5. Ülevaade kindlustusteenuse/ toodete spetsiifilisest töötlusest

   5.1 PZU pakub erinevaid kindlustusteenuseid nn PZU Teenused. Siit leiad asjakohast informatsiooni kindlustusteenuse/ toodetega seotud isikuandmete töötluse kohta –ülevaate seotud tegevuste kohta:
   (1) kindlustuslepingu sõlmimiseks kindlustusriski ja krediidivõimelisuse hindamine ja sellega seotud andmete kogumine. Kindlustusriski ja krediidivõimelisuse hindamisel on PZU-l seadusest tulenevaid eriõigusi ja kohustusi, nt võime krediidivõimelisuse hindamisel edastada (ja ise saada) informatsiooni valeandmete esitamise kohta või tahtliku kindlustusjuhtumi esilekutsumise kohta;
   (2) kindlustuslepingu sõlmimine;
   (3) kindlustuslepingu täitmine, mh automatiseeritud isikuandmete töötlemine kindlustusriski hindamisel ja kindlustusmaksete arvutamisel, arveldamine ja Sulle vajaliku informatsiooni edastamine ja uue pakkumuse tegemine enne ja/või kindlustuslepingu lõppemisel;
   (4) kindlustusjuhtumite uurimine, tõendite kogumine, suhtlus ja muu võimalik andmevahetus;
   (5) kahjukäsitlus ja sellega seotud tegevused, sh võimalik andmevahetus avaliku võimu organitega;
   (6) tagasinõuete esitamine;
   (7) täiendavate kindlustusteenuste/ toodete osas pakkumuste esitamine ja infovahetus, mh nt info edastus liikluskindlustuse Kliendile rohelise kaardi tellimise võimaluste kohta;
   (8) isikuandmete töötlemine PZU riskijuhtumisega seoses.
   5.2 Lisaks eeltoodule on kindlustusteenusega seoses PZU-l teatud juhtudel andmete edastus kohustus või õigus nt:
   (1) edasikindlustusandjale kindlustusjuhtumiga seotud andmete edastamine;
   (2) kindlustusriski ja krediidivõimelisus hindamisel andmete vahetus/ edastus;
   (3) info andmine järelevalve asutustele, audiitoritele, uurimisasutustele, prokuratuurile, Rahapesu Andmebüroole, kohtutele, pankrotihalduritele, notaritele, kohtutäituritele, hüpoteegipidajatele ja kommertspandipidajatele;
   (4) edastus/ andmevahetus liikluskindlustus registriga (Relika).
   5.3 Kindlustuslepingu sõlmimiseks või sellega seotud nõuete esitamiseks võib PZU saada infot riigi ja/ või kohaliku omavalitsuse asutustelt ja erinevatelt registritelt (nt Relika), tervishoiuteenuse osutajatelt ja muudelt asjakohastelt kolmandatelt isikutelt, sh teistelt kindlustusandjatelt.
   5.4 PZU on loonud sujuvamaks ja kvaliteetsemaks kindlustusteenuse/ toodete pakkumiseks ja kliendisuhtluseks iseteeninduse keskkonna, mis võimaldab mh näha sõlmitud kindlustuslepinguid jpm. Iseteeninduses toimub isikuandmete töötlemine Privaatsuspoliitikast lähtuvalt.
   Pane tähele, et isikandmete töötlemise erisused seoses kindlustusteenustega võivad täiendavalt olla sätestatud seaduses, konkreetses Sinuga sõlmitud Lepingus ja/ või PZU erinevates teenusetingimustes.

 • 6. Isikuandmete koosseis, andmesubjektid ja kogumine

   6.1 Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:
   (1) Andmesubjekti poolt PZU-le avaldatud isikuandmed;
   (2) Andmesubjekti ja PZU tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;
   (3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
   (4) Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt PZU iseteeninduse kasutamisel);
   (5) Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;
   (6) Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
   (7) PZU poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (nt kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).
   6.2 PZU töötleb üldjuhul järgnevate Andmesubjektide andmeid: PZU töötajad, (potentsiaalne)klient, kindlustatav isik, soodustatud isik, kannatanu (kindlustusjuhtumi), kahjutekitaja, kindlustusvõtja, kindlustusvõtjaga seotud või võrdsustatud isik, kahju saanud isikud, isiku seaduslikud esindajad, tunnistajad ja teised füüsilised isikud, kellet saame infot/ kasutame Teenuse osutamiseks ja/ või nõuete esitamiseks.
   6.3 Täpsemalt kogume/ võime koguda kindlustusteenuse/ toodetega seoses mh järgnevaid isikuandmeid: nimi; isikukood/registrikood, sünniaeg, vanus, amet, aadress/asukoht, tegevuskoht, esindaja(-d), kontaktisikud, kontaktandmed, arvelduskonto number; poliisi info, maksete/ arvete info, info PZU süsteemide kasutamise kohta, andmed kindlustushuvi aluse, kindlustatava riski, kindlustatava vara ja kindlustusjuhtumite kohta, andmed kindlustuslepingu kehtivuse ja kindlustuslepingu täitmise kohta, andmed kahju(de) kohta sh tervisekahjustuste või muud terviseandmed, sh kindlustus- ja kahjude ajalugu, maksekäitumise andmed ja muud andmed seoses Teenuse pakkumise/ tarbimisega ja PZU tegevusega.
   Pane tähele, et kogutavate andmete kooseis võib erineda siin toodust olenevalt kindlustusteenusest/ tootest ja/ või konkreetsest olukorrast, nt sõiduki kindlustamisel võidakse arvestada sõiduki vanust, mootori võimsust jms, seevastu hoone kindlustamisel võidakse hinnata tulekindlust ja muid ehitustehnilisi andmeid.
   Pane tähele, et PZU võib võtta kogutavaid andmeid arvesse kindlustusriski hindamisel, pakkumuste tegemisel ja Teenuse osutamisel.
   6.4 PZU kogub Laste andmeid Teenuse osutamisel. Laste andmete töötlemine toimub üldjuhul nende vanemate või eestkostja nõusolekul ning kindlal piiritletud eesmärgil nt soodustatud või kindlustatud isikuks märkimine.

 • 7. Isikuandmete edastus ja volitatud töötlemine

   7.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed edastame kolmandale isikule, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või kui PZU-l on kolmanda isikuga sõlmitud leping isikuandmete vastutavaks ja/ või volitatud töötlemiseks.
   7.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad mh olla PZU-ga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad isikud, PZU kindlustusteenuste/ toodete edasimüüjad – maaklerid ja agendid, kahjukäsitluspartnerid (sh remondiettevõtted, eksperdid, usaldusarstid), reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:
   (1) vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
   (2) isikuandmete töötlemine toimub vastavalt PZU juhistele ning kehtiva lepingu alusel.
   7.3 Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele Sinu isikuandmeid juhul, kui PZU-l on selleks olemas Sinu nõusolek või erand juhul, kui edastus on vajalik Sinu elulise huvi kaitseks.
   7.4 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

 • 8. Andmesubjekti õigused ja õiguste teostamine

   8.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:
   (1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada PZU-le oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.
   (2) Oma õiguseid seoses nõusolekuga saad teostada pöördudes PZU poole aadressil isikuandmed@pzu.ee.
   8.2 Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil üldmääruses toodud eelduste täitmisel järgnevad õigused:
   (1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
   (2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kliendil on mh võimalik tutvuda paljude kogutud isikuandmetega PZU iseteeninduses.
   (3) Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on võimalik ebaõigeid andmed parandada pöördudes PZU poole ülal toodud kontaktandmetel või teatud isikuandmete parandamiseks iseteenindust kasutades.
   (4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
   (5) Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse.
   (6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või nõuda nende edastamist masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale.
   (7) Õigused seoses automatiseeritud töötluse ja profileerimisega tähendavad, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel/ profileerimisel ja nõuda inimese sekkumist. Samuti võib Andmesubjekt nõuda selgitust automaatotsuse tegemise loogika kohta. Automatiseeritud töötlus/ profileerimine võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Anname Andmesubjektile info automaattöötluse/ profileerimise kohta, kui seda kasutame;
   (8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti isikuandmete töötlemine on seaduspärane;
   (9) Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.
   8.3 Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda PZU poole punktis 2 toodud kontaktandmetel.
   8.4 Kaebuste esitamine:
   (1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega PZU, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
   (2) Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

 • 9. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise turvalisus

   9.1 Säilitamine. Säilitame isikuandmeid vaid töötluse eesmärgist lähtuva vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse. Isikuandmete säilitamisel lähtume töötluse eesmärgist, nõuete esitamisel võimalike nõuete aegumise tähtaegadest ja seaduses toodud säilitamise tähtaegadest.

   9.2 Turvalisus meetmed. Oleme kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Mh teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgnevat:
   (1) võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud;
   (2) volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses;
   (3) vastavalt kindlustustegevuse seadusele ja sõlmitud lepingutele on PZU töötajad ja PZU volitatud isikuandmete töötlejad kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult. Isikuandmete töötlemine tööülesannetega või teenuste osutamisega mitte seotud eesmärkidel on keelatud.
   9.3 Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, anname endast parima tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia).

 • 10. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

   10.1 Võime koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste (nt iseteenindus) Külastajate ja Klientide kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) töödelda.
   10.2 Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; suunata paremini reklaame vastavalt turunduseesmärkidele; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate/ Klientide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
   10.3 Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad PZU partnerite veebisaidid, mis on seotud PZU Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist PZU ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
   10.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid lubamata ei pruugi Veebisaidi kõik funktsioonid Külastajale saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete.

Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine – 02.03.2020
Kehtima hakkamine – 02.03.2020

Peamised muudatused:
Lisatud mõistete selgitused ja küpsiste info, toodud eraldi välja isikuandmete töötlemise peamised põhimõtted PZU-s, täpsustatud andmete töötlemise aluseid, eesmärke ja tegevusi, andmete koosseisu ning andmesubjekti õigusi.

Avaldamine – 11.03.2021
Kehtima hakkamine – 11.03.2021

Peamised muudatused:
Täpsustatud, kes võivad olla PZU volitatud töötlejateks – toodud kahjukästluspartneritena välja remondiettevõtted, eksperdid ja usaldusarstid.

Avaldamine – 05.10.2022
Kehtima hakkamine – 05.10.2022

Peamised muudatused:
Lisatud, et PZU võib õigustatud huvi alusel töödelda andmeid profileerimiseks ja hinnastamiseks.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.