PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Kodukindlustus

PZU kodukindlustus suurendab sinu ja pereliikmete kindlustunnet oma kodu ja vara suhtes. Kindlustades oma maja, korteri, ridaelamu, kõrvalhoone või suvekodu, võid olla rahulik, sest ootamatu, äkilise või ettenägematu kahju järel saab kõik korda.

Kodukindlustuse sihtturg on Eestis asuvat elukondlikku kinnis-ja/või vallasvara omavad isikud.

Lisaks tavalistele kindlustuskaitsetele (nt tulekahju, veeavarii, murdvargus, vandalism, torm) pakume koguriskikindlustust, ajutise elukoha üürikulu-, üleujutuse- ja vastutuskindlustuse kaitset. Sel viisil tagame nii sinu hoonetele kui ka varale maksimaalse kindlustuskaitse. Kindlustuslepingut on võimalik sõlmida kuni kolmeks aastaks.

 • Miks valida PZU kodukindlustus?

   • Koos hoone või korteriga on kindlustatud ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud köögitehnika.
   • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus.
   • Kaitse kuni nelja aasta vanuse koduse vara ja integreeritud köögitehnika sisemiste elektriliste või mehaaniliste rikete vastu.
   • Hüvitamisel ei arvesta me kindlustatud eseme kulumit. Tekkinud kahju hüvitame põhimõttel „Uus vana vastu“, pidades silmas kodukindlustuse tingimustes nimetatud erisusi.
   • Alakindlustust hüvitamisel arvesse ei võeta.
   • Lisaks sellele, et saad kindlustatud esemeks oleva vara taastada või taassoetada, hüvitame kindlustusjuhtumi korral ka kahju ärahoidmise või vähendamise kulud, koristuskulud ning eseme taastamiseks vajalikud lisakulud  kuni 10% eseme kindlustussummast.
   • Kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega kaasas olev kodune vara on kindlustatud kuni 1000 euro väärtuses ning kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.
   • Koduse vara hulgas on kindlustatud ka väärisesemed kuni 4000 euro väärtuses.
   • Koduse vara ja koguriskikaitse olemasolul on kindlustatud ka pangakaart varguse või röövimise vastu Eestis. Hüvitamisele kuulub pangakaardiga ebaseaduslikult sularahaautomaadist välja võetud sularaha ja ebaseaduslikest kaardimaksetest tekkinud kahju kokku kuni 1000 euro väärtuses.
   • Omavastutust ei rakendata:
    • tulekahju ja tormi kindlustusjuhtumi korral juhul, kui kindlustatud esemeks olev ehitis on hävinud rohkem kui 50% ulatuses;
    • klaaspindade purunemisel või sissemurdmise käigus lõhutud lukkude asendamisel;
    • vastutuskindlustuses õigusabikulude suhtes;
    • ajutise elukoha üürikulude kindlustuskaitse korral.
   • Kindlustatud on ka hoone juurde kuuluvad rajatised, nt valgustid, piirdeaed, väravad, tõkkepuud, lipumastid ja varjualused, ning kuni 20 m² suurused väikehooned ja hoone kütmiseks vajalik kütteaine, kõik kokku kuni 10 000 euro väärtuses.

 • Kindlustuskaitse liigid

   Kindlustuskaitse liike, mida saad valida, on erinevaid. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Vajadusel saad abi ka meie konsultantidelt.

   Tulekahju Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus, piloteeriva õhusõiduki, selle osade või laadungi allakukkumine.
   Veeavarii Hüvitame kahju, mille põhjuseks on hoonesisese veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- või jahutussüsteemi või nende osade purunemise tõttu väljavoolanud vesi, reovesi või muu vedelik või väljatunginud aur; hoonesisese sadevee äravoolutorustiku või selle osa purunemise tõttu väljavoolanud vesi või reovesi; hoonesisese veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemiga püsivalt ühendatud kodumasinate ja nende osade purunemisel väljavoolanud vesi; akvaariumist väljavoolanud vesi. Lisaks hüvitame veeavarii põhjustanud kindlustatud esemeks oleva ehitise tehnosüsteemi ja torustiku remondikulud kuni 1000 euro väärtuses.
   Murdvargus Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism. Lisaks hüvitatame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud. Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus.
   Vandalism Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt. Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus.
   Torm Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää. Torm on tuulepuhang, mille tugevus on vähemalt 18 meetrit sekundis. Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel.
   Üleujutus Hüvitame kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus. Üleujutuse all mõistetakse ainult looduslikku üleujutust, mille on põhjustanud torm, sademed (sh lumesulamisvesi) või veekogu üleujutus. Looduslik üleujutus tähendab erakorralist veetaseme tõusu, mille tõttu tekkinud ebaharilikult suurt veehulka ei suuda maapind ja/või projektikohaselt rajatud kuivendussüsteem (sh drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteem) vastu võtta.
   Sadevesi Hüvitame kahju, mis on põhjustatud ehitise konstruktsioonide vahelt sisse tunginud veest. Hüvitamisele kuulub esmakordse sade- või sulavee läbijooksu tõttu tekkinud kahju siseviimistlusele või kodusele varale kuni 3 000 euro ulatuses tingimusel, et kindlustuskohas ei ole viimase viie aasta jooksul vee läbijooksu esinenud.
   Kogurisk Hüvitame kindlustatud eseme ootamatu, äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud kahju, mida ei ole määratletud kodukindlustuse tingimuste punktides 3.3 kuni 3.8 ja mis ei ole kodukindlustuse tingimustes välistatud. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine.
   Vastutuskindlustus Hüvitame kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt kolmandale isikule tekitatud ootamatu, äkilise ja ettenägematu õigusvastase kahju tekitamise, mille tagajärjel on kolmandal isikul tekkinud kahju ja kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus. Peale tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud. Kindlustusjuhtumiks on näiteks kahju, mille on tekitanud kindlustatud hoone katuselt võõrale autole kukkunud lumi, eluruumidest alguse saanud veeavarii, mis kahjustas alumise korruse naabrite vara, lapse poolt naabri aknasse lennutatud pall, jalgrattaga otsasõit jalakäijale või juhtum, kus pere lemmikloom hammustas möödujat.
   Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu peale kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks. Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks.  Hüvitist makstakse kuni kindlustatud kodu remondi või taastamiseni, kuid mitte üle 12 kuu.
   Droon Hüvitame kindlustatud esemele tekitatud kahju kuni 3000 euro väärtuses. Lisaks hüvitame kindlustatud eseme poolt kolmandatele isikutele tekitatud isiku- ja varakahju vastavalt kindlustuslepingus valitud vastutuskindlustuse kaitse ulatuses. Kindlustuskaitse eelduseks on hoone/ korteri, koduse vara ja vastutuskindlustuse kaitsete valimine.

    

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.