PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Kodukindlustus

PZU kodukindlustus annab sulle ja sinu perele oma kodu ja vara osas kindluse – kui juhtub midagi ootamatut või ennenägematut, võid olla rahulik, sest kõik saab peagi korda 

PZU kodukindlustus on palju enamat kui lihtsalt kodukindlustus, sest lisaks tavapärastele kaitsetele sisaldab see palju muudki, mille eest tihti tuleb lisa maksta. Tee kaitsetega kindlasti põhjalikult tutvust. 

Samuti saad kindlustust oma käe järgi sättida, sest valikus on ka hulk lisakaitseid. 

PZU kodukindlustusega saad kindlustada mistahes Eestis asuva elukondliku hoone, nt oma maja, korteri, ridaelamu, kõrvalhoone või suvekodu.

PS! Kui ostad kindlustuse PZU e-poest, on hind sulle tavahinnast kuni 15% soodsam. 

Kodukindlustuse sihtturg on Eestis asuvat elukondlikku kinnis-ja/või vallasvara omavad isikud. 

 • Miks valida PZU kodukindlustus?

   • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus.
   • Lisaks hoonele on kaitse all sisseehitatud köögi-, esiku-, garderoobi ja vannitoa mööbel, integreeritud köögitehnika ja sanitaartehnika.
   • Kaitse rikete vastu laieneb kuni nelja aasta vanusele kodusele varale ja integreeritud köögitehnikale
   • Koduse varaga koos on kindlustatud väärisesemed kuni 4000 euro ulatuses.
   • Kaasaskantav kodune vara on kindlustatud kogu maailmas kuni 3000 euro ulatuses.
   • Hoone on kindlustatud taastamisväärtuses.
   • Hüvitamisel kulumit ei arvestata – asendame vana uuega, pidades silmas tingimustes välja toodud erisusi.
   • Eestis toimunud pangakaardi varguse või röövimise korral katame tekkinud kahjud kuni 1000 euro ulatuses.
   • Kindlustatud on hoone juurde kuuluvad rajatised, nt valgustid, väravad, tõkkepuud, lipumastid ja varjualused, ning kuni 20 m² suurused väikehooned ja hoone kütmiseks vajalik kütteaine, kõik kokku kuni 10 000 euro väärtuses.
   • Hüvitame kahju ärahoidmise või vähendamise kulud, koristuskulud ning eseme taastamiseks vajalikud lisakulud.
   • Tulekahju korral taastame hävinud haljastuse kuni 3000 euro ulatuses ning katame vigastada saanud kodulooma ravikulud.
   • Hüvitame päikesepaneelide hävimisest tingitud elektri müügitulu kaotuse.
   • Kui pead kahjujuhtumi järel vara hoiustama tasulisel pinnal, katame rendikulud.
   • Paljudel juhtudel omavastutust ei rakendata.
   • Lepingu saad sõlmida kuni kolmeks aastaks.

   Täpsemaid tingimusi loe siit.

 • Kindlustuskaitse liigid

   Kindlustuskaitse liike, mida saad valida, on erinevaid. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud.

   Tulekahju Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus ja piloteeriva õhusõiduki või selle osade või laadungi alla kukkumine. 
   Veeavarii Hüvitame kahju, mille põhjuseks on hoonesisese veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- või jahutussüsteemi või nende osade purunemise tõttu väljavoolanud vesi, reovesi või muu vedelik või väljatunginud aur; hoonesisese sadevee äravoolutorustiku või selle osa purunemise tõttu väljavoolanud vesi või reovesi; hoonesisese veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemiga püsivalt ühendatud kodumasinate ja nende osade purunemisel väljavoolanud vesi; akvaariumist väljavoolanud vesi.  

   Lisaks hüvitame veeavarii põhjustanud kindlustatud esemeks oleva ehitise tehnosüsteemi ja torustiku remondikulud kuni 1000 euro väärtuses. 

   Murdvargus Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism. Lisaks hüvitame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud.  

   Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus. 

   Vandalism Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt.  

   Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus. 

   Torm Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää.  

   Torm on tuulepuhang, mille tugevus on vähemalt 18 meetrit sekundis. Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju.  

   Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel. 

   Üleujutus Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus.  

   Üleujutuse all mõistetakse ainult looduslikku üleujutust, mille on põhjustanud torm, sademed (sh lumesulamisvesi) või veekogu üleujutus.  

   Looduslik üleujutus tähendab erakorralist veetaseme tõusu, mille tõttu tekkinud ebaharilikult suurt veehulka ei suuda maapind ja/või projektikohaselt rajatud kuivendussüsteem (sh drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteem) vastu võtta. 

   Sadevesi Hüvitame kahju, mis on põhjustatud ehitise konstruktsioonide vahelt sisse tunginud veest.  

   Hüvitamisele kuulub esmakordse sade- või sulavee läbijooksu tõttu tekkinud kahju siseviimistlusele või kodusele varale kuni 3 000 euro ulatuses tingimusel, et kindlustuskohas ei ole viimase viie aasta jooksul vee läbijooksu esinenud. 

   Kogurisk Hüvitame  ootamatu, äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud kahju, mida ei ole määratletud kodukindlustuse tingimuste punktides 3.3 kuni 3.9 ja mis ei ole kodukindlustuse tingimustes välistatud.  

   Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine. 

   Vastutuskindlustus Hüvitame kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt kolmandale isikule tekitatud ootamatu, äkilise ja ettenägematu õigusvastase kahju tekitamise, mille tagajärjel on kolmandal isikul tekkinud kahju ja kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.  

   Pärast tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud.  

   Kindlustusjuhtumiks on näiteks kahju, mille on tekitanud kindlustatud hoone katuselt võõrale autole kukkunud lumi, eluruumidest alguse saanud veeavarii, mis kahjustas alumise korruse naabrite vara, lapse poolt naabri aknasse lennutatud pall, jalgrattaga otsasõit jalakäijale või juhtum, kus pere lemmikloom hammustas möödujat. 

   Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu pärast kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks.  

   Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks.   

   Hüvitist makstakse kuni kindlustatud kodu remondi või taastamiseni, kuid mitte üle 12 kuu. 

   Droon Hüvitame kindlustatud esemele tekitatud kahju kuni 3000 euro väärtuses. Lisaks hüvitame kindlustatud eseme poolt kolmandatele isikutele tekitatud isiku- ja varakahju vastavalt kindlustuslepingus valitud vastutuskindlustuse kaitse ulatuses. Kindlustuskaitse eelduseks on hoone/ korteri, koduse vara ja vastutuskindlustuse kaitsete valimine.
   Nutiseade  Hüvitame kahju madalama omavastutusega (100 eurot) ning kindlustusperioodi iga aasta kohta kuni kolm kindlustusjuhtumit. 
   Üürile andmine  Hüvitame üürniku või temaga koos elava isiku tahtlikult või raske hooletuse tõttu kahjustanud siseviimistluse või koduse vara.

    

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.