PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Liitu meeskonnaga

PZU Kindlustus alustas Eesti turul 2013. aastal ja meie eesmärgiks sai pakkuda kahjukindlustusseltside seas parimat kliendikogemust Eesti turul. Meil on lai valik kindlustustooteid, kompetentne klienditeenindus ning usaldusväärne kahjukäsitlus. Kui soovid kuuluda kiiresti areneva ettevõtte meeskonda ning oled huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, siis saada oma CV ja sooviavaldus e-kirja teel cv[ät]pzu.ee. Sinu loal hoiame sinu poolt saadetud info alles, et sobiva töökoha tekkimisel saaksime sinuga ühendust võtta.


2020. aastal pälvis PZU Kindlustus Peresõbraliku tööandja hõbemärgise. Peresõbraliku tööandja märgist annab sotsiaalministeerium välja 2017. aastast. Programm kestab tööandjale 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

 • Miks liituda PZU meeskonnaga?

   PZU Grupp on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suuremaid kindlustusgruppe. PZU Eesti meeskonnas töötab kokku ligi 150 inimest. Meie missioon on pakkuda oma klientidele meelerahu ja turvatunnet.

   Meie juures ootavad sind:
   • pühendunud ja toetav meeskond;
   • arenguvõimalused edasipüüdlikus organisatsioonis;
   • 35 päeva põhipuhkust;
   • võimalus töötada osaliselt kodukontoris;
   • tööandja tervisekindlustus/sporditoetus ja muud tööandja hüved.

 • Tööpakkumised

 • Praktikakohad

   Kui oled õpihimuline noor, kes alustamas oma tööalast karjääri ning arvad, et võiksid olla huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, tule ja pane end proovile meie erinevates tiimides – pakume sulle võimalust harjutada müügitööd, klienditeenindust, kahjukäsitlust, turundust. Võid testida enda sobivust ka sellistes tugifunktsioonides nagu personalihaldus ja administratiivtöö.

   Huvi korral võta ühendust meie personaliosakonnaga aadressil cv[ät]pzu.ee.

 • Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine

   Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine PZU Kindlustuses

   1. Andmete töötlemise eesmärk, alus ja kogutavad andmed
   1.1. PZU Kindlustus (AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal) töötleb tööle kandideerija isikuandmeid lepingueelseteks läbirääkimisteks või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades (värbamisprotsess), et leida kandidaat, kelle haridus, töökogemus, teadmised, oskused ja omadused vastavad tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Tööle kandideerimisel lähtub PZU Kindlustus töölepingu seaduses ja kindlustustegevuse seaduses sätestatust ning ei küsi andmeid, mille vastu puudub PZU Kindustusel huvi.
   1.2. Värbamisprotsessi läbiviimiseks kogub ja töötleb PZU Kindlustus vastutava töötlejana tööle kandideerija kohta järgmisi isikuandmeid:
   a. isiku tuvastamist võimaldavad andmed – näiteks ees- ja perekonnanimi;
   b. kontaktandmed – näiteks telefoninumber, e-posti aadress;
   c. ametikohale sobivuse hindamiseks vajalikud andmed – näiteks töökogemus, kvalifikatsioon, enesetäiendamised.
   d. Taustakontrolliankeedis esitatud andmed
   e. Muud Isikuandmed, mille tööle kandideerija PZU Kindlustusele avaldab – nt. elulookirjelduses või töövestluse käigus avaldatud andmed.
   1.3. Kui kandideerija on esitanud PZU Kindlustuse poolt välja kuulutatud ametikohale kandideerimiseks nõutud andmed, loeb PZU Kindlustus seda nõusoleku andmiseks töödelda isikuandmeid värbamisprotsessi läbiviimiseks ehk töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel.
   1.4. PZU Kindlustus eeldab, et soovitajate isikuandmete esitamiseks kandideerimisdokumentides on olemas nende nõusolek ning PZU Kindlustus võib soovitajatega ühendust võtta.
   1.5. Siinkohal selgitame, et kandideerija võib oma antud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates vastava kirja e-posti aadressil isikuandmed@pzu.ee. Kui kandideerija võtab oma nõusoleku tagasi, lõpetab PZU Kindlustus kandideerija isikuandmete töötlemise. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist kandideerija nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust. Isikuandmete vastutav töötleja on AB ”Lietuvos draudimas” Eesti filiaal.

   2. Andmete töötlemine
   2.1. PZU Kindlustus kontrollib värbamisprotsessi käigus, kas ametikohale sobivaimaks osutunud kandidaadil on kindlustustegevuse seaduses sätestatud laitmatu ärialane maine. Laitmatu ei ole ärialane maine eelkõige kui:
   a. kandidaadi tegevus või tegevusetus on kaasa toonud kindlustusandja, kindlustusvahendaja, krediidiasutuse, makseasutuse, e-raha asutuse, fondivalitseja, fondi või väärtpaberituru kutselise osalise pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise finantsjärelevalve asutuse algatusel;
   b. kandidaadile on määratud karistus esimese astme kuriteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud;
   c. kandidaadile on määratud karistus majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud;
   d. kandidaadi suhtes kehtib seaduses või kohtulahendis ettenähtud ärikeeld, teataval ametikohal töötamise või tegutsemisalal tegutsemise keeld või ettevõtluskeeld.
   2.2. PZU Kindlustus peab värbamisprotsessi käigus veenduma, kas ametikohale sobivaimaks osutunud kandidaadi suhtes eksisteerib PZU Grupis kehtestatud huvide konflikti poliitika järgi asjaolusid, mis võiksid välistada kandidaadil PZU Kindlustusse tööle asumise. Kandidaat peab teavitama PZU Kindlustust:
   a. oma lähedastest isikutest, kes töötavad PZU Kindlustuses;
   b. lähedastest isikutest, kelle töö, tegevuse või osaluse pärast võib tekkida huvide konflikt, näiteks lähedaste isikute osalus, tegevus või töö:
   • teise kindlustusandja juures;
   • kindlustusvahendajana (maaklerina või agendina);
   • nõustajana või ettevõttes, mis osutab PZU Kindlustusele nõustamisteenust ja/või pakub kahjukindlustuse tegevusega seotud muid teenuseid (näiteks hindajad, advokaadi- ja õigusbürood);
   • muude ettevõtete/organisatsioonide esindajana suhetes PZU Kindlustusega.
   2.3. Laitmatu ärialase maine kontrollimiseks ja huvide konflikti olukorra tekkimise välistamiseks edastab PZU Kindlustus ametikohale sobivaimaks osutunud kandidaadile täitmiseks taustakontrolli ankeedi.
   2.4. Kandideerijate vahel sobivaima kandidaadi kasuks otsustamisel (töötaja valimisel), samuti teatud ametikohal ülesannete täitmise tagamise eeldusena, võib PZU Kindlustus viia läbi teste (näiteks vaimse võimekuse test, kahjukäsitleja puhul litsentsimise test jmt). Testi tegemisest teavitatakse kandideerijat eelnevalt ning võetakse tema nõusolek testi tegemiseks.
   2.5. Kandideerijate suhtes ei tehta otsuseid, mis põhineksid üksnes automatiseeritud andmete töötlusel.

   3. Andmete säilitamine ja juurdepääsuõigused
   3.1. Mittevalituks osutunud kandideerijate ja ametikohale sobivaimaks osutunud kandidaadi mittesobivuse korral kustutatakse kandideerimisdokumendid ühe aasta jooksul alates neile äraütleva teate edastamisest.
   3.2. Kui mittevalituks osutunud kandidaat annab selleks eraldi nõusoleku, võib PZU Kindlustus kasutada tema andmeid tööpakkumiste tegemiseks tulevikus.
   3.3. Kandideerimisdokumentidega võivad PZU Kindlustuses tutvuda ja töötlemiseks kasutada ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.

   4. Andmesubjekti õigused
   4.1. Füüsilisel isikul on õigus saada PZU Kindlustuselt kinnitust, kas PZU Kindlustus töötleb tema isikuandmeid värbamisprotsessi läbiviimisel. Kui isikuandmeid töödeldakse, on andmesubjektil õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega.
   4.2. Andmesubjektil on õigus nõuda PZU Kindlustuse poolt värbamisprotsessi käigus kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui andmed ei ole õiged või on puudulikud. PZU Kindlustusel on õigus piirata isikuandmete töötlemist (näiteks piirata juurdepääsu isikuandmetele), kui on vajalik tuvastada, kas isikuandmete töötlemine toimub õiguspäraselt.
   4.3. Kui PZU Kindlustusel on andmesubjekti kohta isikuandmeid, mille töötlemiseks puudub õiguslik alus või mille hoidmine ei ole enam eesmärgi saavutamiseks vajalik, millega seoses on andmed kogutud, võib andmesubjekt nõuda, et PZU Kindlustus kustutaks need isikuandmed.

   5. Päringud ja järelevalve
   5.1. Kõigi küsimuste korral, mis puudutavad isikuandmete töötlemist PZU Kindlustuse värbamisprotsessis ja andmesubjekti õiguseid, on võimalik pöörduda vastava päringuga PZU Kindlustuse e-posti aadressil isikuandmed@pzu.ee. PZU Kindlustus võib päringu saamisel küsida päringu esitajalt ja/või andmesubjektilt täiendavat teavet päringus esitatud asjaolude selgitamiseks. PZU Kindlustus vastab päringule üldjuhul hiljemalt 30 tööpäeva jooksul..
   5.2. Kui andmesubjekt on seisukohal, et PZU Kindlustus töötleb tema isikuandmeid õigusliku aluseta, on andmesubjektil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.