Veosekindlustus

Veosekindlustus on mõeldud veose omanikule kaubale transportimise käigus tekkivate võimalike kahjude hüvitamiseks.

PZU veosekindlustuse leping kaitseb sind kui kindlustusvõtjat kõikide peamiste riskide puhul, näiteks: liiklusõnnetus, vargus, tulekahju, laadimiskahju, loodusõnnetus jne. Sealhulgas on kaitse ka nende juhtumite osas, mis ei ole otseselt kindlustusvõtja kontrolli all, näiteks kui transpordifirma tööline tekitab kahju joobeseisundis vm.

Lisaks füüsilisele veosele saad kindlustada ka veose transportimisega seotud kliendi varalised huvid, mille hulka kuuluvad näiteks:

  • veose transportimisega seotud otsene kulu (näiteks veoraha);
  • veose hilinemisest tekkinud kahju (kuni veoraha ulatuses);
  • saamatajäänud kasum (kuni 10% kindlustusväärtusest);
  • kindlustusvõtja vastutusel olevad maksud (nt tolli- või aktsiisimaks);
  • veose päästmise või utiliseerimise kulu;
  • veoseomaniku vastutus seoses üldavarii (ingl General Average) protseduuriga (laeva- ja lastiomanike huvid laeva päästmisel).

Erikokkuleppel on võimalik kindlustada ka:

  • kasutatud, pakkimata või kahjustunud veoseid;
  • kindlustusvõtja töövahendeid, seadmeid ja näidiseid;
  • näituste eksponaate;
  • veose transpordieelset või -järgset ladustamist.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.