PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Reisikindlustus

notification-imgAlates 14.12.2021.a. sõlmitud reisikindlustuse lepingutele kohaldatakse COVID-19 osas järgmiseid eritingimusi. Loe lähemalt siin.

Reisikindlustus aitab muretult reisida. Reisi ostes või vahetult peale seda soeta ka sobiva kehtivusaja, piisavate kindlustussummade ja kaitseulatusega reisikindlustus. PZU Reisikindlustus katab ootamatud ja ettenägematud õnnetusjuhtumid ja haigestumised välismaal, reisitõrke- ning pagasikindlustuse juhtumid. Lisaks on võimalik osta juurde ka täiendavaid kindlustuskaitseid reisitõrke- ja pagasikindlustusele.

Reisikindlustuse sihtturg on Eestis alaliselt elavad ning Eestist reisi alustavd isikud.

Pakume nii lühiajalist reisikindlustust kui ka korduvreisikindlustust. Saad valida endale sobiva kindlustusperioodi, mis võib ulatuda ühest päevast kuni ühe aastani.

Kindlustuskaitse ulatus ja kindlustuspiirkond vali alati vastavalt reisi sihtkohale ja iseloomule.

 • Kindlustuskaitsed

   Reisikindlustus aitab sind erinevates ebameeldivates olukordades, mis reisil juhtuda võivad.

   • Meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel hüvitame kindlustatud isiku ootamatu ägeda haigestumise, õnnetusjuhtumi või surma, sh:
    • ambulatoorse ja/või haiglaravi kulud;
    • uuringute kulud;
    • ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmiseks tehtud kulud;
    • stomatoloogilise esmaabi (hambavalu jm) kulud kuni 200 eurot;
    • rasedusega seotud ootamatute tüsistuste kulud kuni 1500 eurot (enne 28. rasedusnädalat);
    • vigastatud või haigestunud kindlustatud isiku transpordi- ja ööbimiskulud välisriigis;
    • kindlustatud isikut saatva ühe isiku transpordi- (edasi-tagasi sõit) ja ööbimiskulud välisriigis kuni 100 eurot ööpäevas (kuni 7 ööpäeva eest);
    • matusekulud (v.a peielaud, matustel osalevate isikute reisikulud) ja/või surnukeha või tema tuha transpordikulud Eesti Vabariiki kuni 10 000 euro ulatuses;
    • kroonilise haiguse ägenemise ravikulud kuni 1500 eurot.
   • Reisitõrkekindlustusega katame reisi ärajäämise, reisi katkemise ja reisile hilinemise kulud.
    Reisi ärajäämise kindlustuskaitse algab 72 tundi pärast kindlustusmakse tasumist.

    • Reisi ärajäämine on varem broneeritud ja väljaostetud reisi mittetoimumine järgmistel põhjustel:
     • kindlustatud isiku, tema pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine, õnnetusjuhtum või surm;
     • kindlustatud isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm;
     • kindlustatud isiku Eesti Vabariigis asuva vara kahjustumine, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatud isiku isiklik kohalolek;
     • regulaartranspordivahendi mitteväljumine liiklusõnnetuse, tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu, eeldusel, et kindlustatud isik on teinud kõik endast oleneva reisipaketijärgse reisi toimumiseks;
     • sõiduki, millega sõidetakse reisi algus- või transiitpunkti, sattumine liiklusõnnetusse.
    • Reisi katkemine on juba alanud reisi katkestamine järgnevatel põhjustel:
     • kindlustatud isiku, tema pereliikme või reisikaaslase ootamatu ja äge haigestumine, raske kehavigastus või surm;
     • kindlustatud isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm;
     • reisimiseks kasutatava sõidukiga toimunud liiklusõnnetus või sõiduki vargus juhul, kui sel põhjusel ei ole reisi jätkamine enam võimalik;
     • kindlustatud isiku Eesti Vabariigis asuva vara kahjustumine, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatud isiku isiklik kohalolek.
    • Reisile hilinemine on olukord, kus kindlustatud isik hilineb reisi algus-, siht- või transiitpunkti järgmistel põhjustel:
     • regulaartranspordivahend, millega kindlustatud isik plaanis reisida, ei välju või hilineb seoses liiklusõnnetuse, raskete ilmastikuolude või ootamatu tehnilise rikke tõttu;
     • sõiduk, millega sõidetakse reisi algus-, siht- või transiitpunkti, sattus liiklusõnnetusse.
    • Reisi ärajäämisel hüvitame väljaostetud või tagasivõtmatult tellitud ning väljaostmisele kuuluva reisipaketiosa maksumuse, mida kindlustatud isikul või kindlustusvõtjal ei ole õigus reisikorraldajalt või reisiga seotud teenusepakkujalt tagasi saada.
    • Reisi katkemise korral hüvitame mõistliku ja põhjendatud lisakulu, mis on seotud transpordi ja majutusega kindlustatu ennetähtaegsel tagasipöördumisel Eestisse. Kui reis katkeb esimese 24 tunni jooksul, hüvitame ka kasutamata jäänud reisipaketi osa maksumuse.
    • Reisile hilinemise korral hüvitame sihtpunkti jõudmiseks vajalikud täiendavad pileti ümbervahetamise kulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud soodsaimas saadaolevas hinnaklassis.
    • Regulaarlendude lennuplaani muutmisel lennuettevõtte poolt pärast piletite väljaostmist, transpordivahendi ülebroneerimisel või lennukite ummiku korral lennuväljal hüvitame põhjendatud lisakulud transpordile ja majutusele sihtkohta või Eestisse jõudmiseks
   • Pagasikindlustusega saad kindlustada isiklikke riietus- ja tarbeesemeid. Pagasis olevateks hinnalisteks esemeteks loetakse elektroonilisi seadmeid (nt sülearvuti, tahvelarvuti, foto-, video, multimeediatehnika, telefon) ja isikut tõendavaid dokumente (pass, ID-kaart, juhiluba). Samuti on kaetud transpordiettevõtte vastutuse või järelevalve alla antud pagasi hilinemine rohkem kui 4 tundi välisriigis, kuhu kindlustatud isik jääb peatuma vähemalt 48 tunniks; pagasi vargus, rööv, pagasi kaotsiminek või reisil toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud pagasi kahjustumine või hävinemine.
    Pagasi hilinemise korral hüvitame vältimatult vajalike esmatarbekaupade (riided, pesemistarbed jms) ostmiseks tehtud põhjendatud otsesed kulud kuni 35 eurot ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 140 eurot maksimaalselt kahe kindlustusjuhtumi kohta ühe reisi vältel.
    Kindlustushüvitise määramisel arvestame kulumit 15% eseme soetamishinnast iga kalendriaasta kohta. Ühe eseme eest makstava kindlustushüvitise suurus on 50% maksimaalselt pagasikindlustuse kindlustussummalt.
    Isikut tõendava dokumendi varguse või röövimise korral hüvitame dokumentide vormistamise otsesed kulud Eesti Vabariigis või välisriigis kuni 100 euro ulatuses.

   Reisikindlustuse lisakaitsed, mille vahel saad valida:

   • Õnnetusjuhtumi lisakaitse – kui kindlustatuga juhtub välismaal viibides õnnetusjuhtum, mille tagajärjeks on kehavigastus, puue või surm, siis maksame hüvitist kehavigastuse/puude hüvitamise tabeli järgi. Õnnetusjuhtumi lisakaitse kindlustussummaks on 15 000 eurot.
    Näiteks satud reisil olles liiklusõnnetusse, kus saad randmeluumurru. Hüvitise maksame kehavigastuse/puude hüvitamise tabeli järgi ning randmeluumurru korral on see 3% kindlustussummast.

   Vastutuskindlustuse lisakaitse – hüvitame kindlustatu või tema lapse (kuni 14 a) poolt reisil eraisikuna kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul on tekkinud tsiviilvastutus. Hüvitise piiriks on 35 000 eurot.
   Näiteks hüvitame kindlustatu poolt tahtmatult kolmandale isikule tekitatud kehavigastusega kaasnevad ravikulud. Samuti hüvitame poes riiulil kaubana oleva vaasi maksumus, kui ajad selle kogemata ümber ja see puruneb.

 • Kindlustuspiirkonnad

   • Põhjamaad**, Läti ja Leedu
   • Euroopa* va Egiptus, Türgi
   • Euroopa* sh Egiptus, Türgi
   • Kogu maailm va Austraalia, Kanada, USA
   • Kogu maailm sh Austraalia, Kanada, USA
   • Ukraina

   * Euroopa: Albaania, Andorra, Armeenia, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Gruusia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa (ilma meretaguste aladeta), Rootsi, Rumeenia, San Marino, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari,  Vatikan, Kanaari saared, Tuneesia, Maroko, Araabia Ühendemiraadi, Iisrael

   ** Põhjamaad: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Läti, Leedu

   Pane tähele! Sõltumata valitud piirkonnast ei kehti kindlustuskaitse Venemaa Föderatsiooni, Valgevene ja Ukraina territooriumil.

 • Reisikindlustuse eritingimused

   Covid-19 ja meditsiiniabi kindlustus

   PZU hüvitab meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral kindlustatud isiku Covid-19-sse haigestumisega seotud ja tingimustes sätestatud ravikulud kuni poliisil märgitud meditsiiniabi kindlustuse kindlustussummani. Meditsiiniabi kindlustuse alusel ei kuulu hüvitamisele Covid-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutused, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud.

   Karantiini jäämisel lisanduvad kulud majutusele ja transpordile on võimalik kindlustada reisitõrke kindlustuskaitse alt.

   Covid-19 ja reisitõrke kindlustus

   Reisitõrke kindlustusjuhtumiks loetakse:

   • reisi ärajäämine, kui kindlustatud isik, tema pereliige või ainus reisikaaslane haigestub enne reisi algust Covid-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna;
   • reisi katkemine, kui selle põhjustab kindlustatud isiku, temaga koos reisiva pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine reisil Covid-19 viirusesse. Sellisel juhul hüvitatakse kindlustatud isiku põhjendatud lisakulu majutusele ja transpordile Eestisse tagasipöördumiseks ning välisriigis karantiinis viibimiseks kuni 14 päeva eest.

   Covid-19 läbipõdenud inimesele kehtib Covid-19 tõttu reisi ärajäämise kaitse juhul, kui reisikindlustuse lepingu sõlmimise ajaks on tervenemisest möödas vähemalt 4 kuud. Kui tervenemisest on möödas vähem, kui 4 kuud, siis reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib juhul, kui enne reisikindlustuse lepingu sõlmimist on PCR-testi tulemus negatiivne.

   Pane tähele!

   • Kõik muud reisitõrke juhtumid, mis on mõjutatud Covid-19 viirusest (riikides kehtestatud karantiininõuded, kohustuslikud testimised, eneseisolatsioon, teatud piirkondadesse sisenemise keelud, lennuaegade muutused/lendude tühistamised jm.) ning nendest tingitud täiendavad kulud, hüvitamisele ei kuulu.
   • PZU ei hüvita reisimiseks vajaliku Covid-19 testimise kulu.
   • Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatud isikul on meditsiiniliselt kinnitatud Covid-19 haigestumine.

   Kuni 13.12.2021 sõlmitud reisikindlustuse lepingute osas jäävad kehtima järgmised hüvitamise põhimõtted.

   Alates 01.07.2020 toimunud kahjujuhtumeid käsitletakse vastavalt kindlustuslepingu tingimustele ja tuleb arvestada, et reisitõrke kindlustuskaitse ei kata Covid-19-ga seonduvaid reisitõrke kahjusid, v.a juhul, kui klient haigestub enne reisi algust Covid-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna.

   Haigestumine reisil olles koroonaviirusesse on kindlustuskaitse all nagu tavapärane kindlustuslepingus kokkulepitud haigestumise kindlustusjuhtum, juhul kui haigestumine leiab aset piirkonnas, kuhu reisimine oli piiranguteta lubatud. Varasemalt kehtinud reeglite kohta loe lähemalt siin.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.