PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Andmete töötlemise tähtajad

Seadus; säte Tähtaeg (aastat) Täpsustused Märkused
Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine
VÕS § 475 lg 1 ja 2 3 (10) Kindlustuslepingust tuleneva nõude aegumine (kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks). Nõue aegub igal juhul 10 aasta möödumisel kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks Kehtib vastutuskindlustuse puhul, kuivõrd seaduses, millega kohustuslik kindlustus kehtestati, pole sätestatud teist aegumistähtaega.
VÕS § 475 lg 3 1 Kindlustusvõtja nõudeõiguse lõppemine (ei esita hagi kohustuse täitmisele sundimiseks) juhul, kui kindlustusandja on talle teatanud nõude rahuldamata jätmisest. Eelduseks kindlustusandja teavitamiskohustus vastava tähtaja õiguslikest tagajärgedest.
Solidaarvõlgniku tagasinõude aegumine
VÕS § 70 lg 2 6 kuud Kindlustusandja tagasinõue ei aegu enne kuue kuu möödumist kohustuse täitmisest või tema vastu hagi esitamisest
Raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustus
Raamatupidamise seaduse § 12 7 Raamatupidamise algdokumendid, raamatupidamisregistrid, lepingud, raamatupidamise aruanded, muud äridokumendid, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus, samuti pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumendid ning elektroonilised raamatupidamisregistrid.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks andmete säilitamine
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 26 5 Isikusamasuse tuvastamise ja esitatud teabe kontrollimise aluseks olevate dokumentide originaalid või koopiad ja ärisuhte loomise aluseks olevad dokumendid (ärisuhte lõppemisest) Tehingu kohta koostatud dokumendid mis tahes teabekandjal ning teatamiskohustuse aluseks olevad dokumendid ja andmed (tehingu tegemisest või teatamiskohustuse täitmisest) Isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollimisel digitaalseks isiku tõendamiseks ette nähtud dokumendi andmeid, teavet elektroonilise päringu tegemise kohta isikut tõendavate dokumentide andmekogusse ja isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise protseduuri heli- ja videosalvestist (ärisuhte lõppemisest)
Nõuded liikluskindlustuses
LKindlS § 36 lg 2 1 Kaheteistkümne kalendrikuu jooksul pärast lepingu lõppemist peab kahju põhjustaja viimase lepingu järgne kindlustusandja või kahjustatud isiku kindlustusandja kahjustatud isikule kahju hüvitama, kui kahju põhjustaja ei pidanud kinni sõidukiga liikluses osalemise keelust ja sõidukiga põhjustati kahju. LKindlS sätestatud juhtudel hüvitab kahjustatud isikule tekitatud kahju fond
LKindlS § 59 lg 3 3 Kindlustusandjal on õigus välja nõuda kindlustusjuhtumi toimumise tõttu hüvitatud kahju (kahju hüvitamisest arvates).

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.