PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

PZU kontserni keskkonnapõhimõtted

PZU kontsern1 tegutseb keskkonnasäästlikult. Tunnistame loodusvarade vastutustundetust kasutamisest tulenevaid ohte ning mõistame vajadust energia- ja kliimapöörde järele. Seepärast teeme tööd selle nimel, et vähendada negatiivset keskkonna- ja kliimamõju kooskõlas säästva arengu põhimõtetega. Nii vastame ka turu ja huvirühmade ootustele.

PZU kontserni keskkonnapõhimõtted suunavad PZU kontserni oma keskkonnamõju tõhusal juhtimisel. Me rakendame järgmisi põhimõtteid.

PZU kontserni põhimõtted

 1. Keskkonna ja kliimamuutustega seotu on kaasatud äri- ja ESG-strateegiatesse.
 2. Keskkonna- ja kliimaküsimused on kaasatud meie peamistesse otsustus- ja juhtimisprotsessidesse.
 3. Haldame keskkonnaressursse säästvalt ja mõistlikult.
 4. Hindame riske ja püüame leevendada oma tegevuse võimalikku kahjulikku keskkonnamõju.
 5. Jälgime keskkonnanäitajaid ja avaldame regulaarselt tulemusi.
 6. Edendame keskkonnasõbralikke hoiakuid, mis aitavad leevendada kliimamuutusi.

Keskkonnamõju vähendamine

 1. Hoolime keskkonnast kooskõlas PZU kontserni standardiga „Green PZU“ ehk „Roheline PZU“.
 2. Järgime õigusakte ja rahvusvahelisi keskkonnastandardeid.
 3. Võtame oma tegevuskohtade valikul arvesse keskkonna- ja kliimaaspekte.
 4. Rakendame energiasäästlikke tehnoloogiaid ja uuenduslikke tehnilisi lahendusi.
 5. Kasutame alternatiivsete ajamitega autosid ja muudame järk-järgult oma sõidukiparki, et vähendada keskkonnareostust.
 6. Rakendame lahendusi, mis vähendavad meie tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid, eelkõige ostmise teel.
 7. Vähendame vee-, elektri- ja küttetarbimist oma kontorites ja esindustes.
 8. Vähendame kontoritarvete, sealhulgas paberi ja printeritindi tarbimist.
 9. Me sordime kontorijäätmeid, võtame need ringlusse või võimaluse korral taaskasutame neid.
 10. Julgustame äripartnereid aktiivselt osalema energia- ja kliimapöördes ning kaaluma tarnijate valikul keskkonnasäästlikke lahendusi.
 11. Toetame oma toodete, investeeringute ja klientidega peetava dialoogi kaudu vähese CO₂ heitega majanduse arengut.
 12. Korraldame haridus- ja teavituskampaaniaid, et suurendada oma töötajate ja tarnijate keskkonnateadlikkust.

Me peame end ümbritseva keskkonna eest vastutavaks ja PZU kontsernis kohaldatakse PZU SA juhatuse vastuvõetud keskkonnapõhimõtteid.

PZU kontserni tööd jälgib PZU SA juhatuse keskkonnakaitse valdkonna täievoliline esindaja.

 

1 PZU kontserni all mõistetakse PZU SA-d ja selle tütarettevõtteid vastavalt loetelule, mis on kättesaadav aadressil www.pzu.pl/grupa-pzu/zrownowazony-rozwoj.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.