Töötaja infoleht

Siit leheküljelt leiad infot erinevate toimingute ja teemade kohta, mis on seotud tööandja tervisekindlustusega.
Lisaks on välja toodud erinevad juhised, kuidas kahjujuhtumi korral käituda ning kuhu pöörduda.

 • Mida teha haigestumise või muu ravivajaduse korral?

   1. Haigestumise või muu ravivajaduse korral võib kindlustatud isik pöörduda endale sobivasse tervishoiuteenuse osutamise luba omavasse raviasutusse. Tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa olemasolu saab kontrollida Terviseameti kodulehelt, kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Kutsekoja kodulehelt.
   2. Eriarsti vastuvõtule võib pöörduda ilma perearsti saatekirjata.
   3. Uuringuteks on alati vajalik arsti saatekiri va profülaktilise sünnimärkide kontrolli ning profülaktiliste uuringute kindlustuskaitse korral.
   4. Kindlustatud isik tasub teenuste eest ise ning edastab dokumendid esimesel võimalusel, soovitatavalt mitte hiljem kui 90 päeva jooksul, kindlustusseltsile hüvitamiseks.
   5. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku poolt näidatud tema enda arveldusarvele.
   6. PZU hüvitab kulud maksimaalselt vastava kindlustuskaitse hüvitislimiidi ja kindlustussumma ulatuses, arvestades maha omavastutuse, kui see on lepingus kokku lepitud. Info kehtivate kindlustuskaitsete ja kasutamata limiitide kohta leiate sisenedes PZU iseteenindusse.
   7. Juhul, kui kindlustatud isikul ei ole võimalik teenuse eest ise tasuda võib pöörduda PZU poole garantiikirja saamiseks.

 • Kindlustusjuhtumist teatamine

   Kindlustatud isik peab teavitama esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kindlustusandjat kindlustusjuhtumi toimumisest. Kiirelt ja mugavalt saab teavitada läbi PZU iseteeninduse.

 • Hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

   Kindlustusjuhtumi käsitlemiseks tuleb kindlustatud isikul esitada meditsiinilised dokumendid, mis kirjeldavad meditsiiniabi vajadust, samuti raviteenuse arve koos teenuse tasumist tõendava dokumendiga. Täpne info vajalikest dokumentidest on toodud tabelis kindlustuskaitse juures.

   Lähtuvalt juhtumi iseloomust võib kindlustusandja paluda juurde täiendavaid dokumente, millest teavitatakse vajadusel eraldi.

   Ambulatoorne ravi
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
    
   raviteenuse kulu tõendavad dokumendid (nt kviitungid, arved, maksekorraldused, kust on näha, kellele ravi teostati), väljavõte haigusloost, saatekirja koopia jms meditsiinilised dokumendid, mis kirjeldavad kindlustatud isiku meditsiiniabi vajadust
   Retseptiravimid
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   kviitung ravimi ostmise kohta ja ravimi retsepti koopia või väljavõte haigusloost
   Haiglaravi
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   raviteenuse kulu tõendav dokument, saatekirja koopia ja väljavõte ravi saanud isiku haigusloost
   Taastusravi
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   raviteenuse kulu tõendavad dokumendid, väljavõte ravi saanud isiku haigusloost, saatekirja koopia, tervishoiuteenuse osutaja nimi ja kutsetunnistuse number
   Psühholoogiline ja psühhiaatriline nõustamine ning ravi
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   raviteenuse kulu tõendavad dokumendid, tervishoiuteenuse osutaja nimi ja kutsetunnistuse number
   Hambaravi
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   raviteenuse kulu tõendav dokument ja väljavõte ravi saanud isiku haigusloost (tõend selle kohta, millist ravi teostati)
   Profülaktilised uuringud
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   tervishoiuteenuse kasutamise kulu tõendavad dokumendid (nt kviitungid, arved, maksekorraldused, kust on näha, milliseid uuringuid ja kellele teostati)
   Vaktsineerimine
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   vaktsineerimise kulu tõendav dokument ja koopia vaktsineerimistõendist
   Prillid, kontaktläätsed
   (kui kindlustuskaitse on valitud)
   kviitung prillide või kontaktläätsede ostmise kohta ja arsti / optometristi poolt väljastatud tõend prillide / kontaktläätsede määramise kohta

    

Loe lähemalt Meliva Digikliinikust siit.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.