PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Hea teada – reisikindlustus

Siit leheküljelt leiad infot erinevate toimingute ja teemade kohta, mis on seotud reisikindlustusega.
Lisaks on välja toodud erinevad juhised, kuidas reisikindlustuse korral käituda ning kuhu pöörduda.

 • Mida silmas pidada reisikindlustuse sõlmimisel

   Reisikindlustuse sõlmimisel kontrolli, et kindlustusel on õige kehtivuspiirkond, kindlustussummad ja omavastutusmäär ning sportimise korral vastav lisamärge.

   • Kehtivuspiirkond – lepingu sõlmimisel on oluline teha kindlaks, et kindlustus laieneb nendesse riikidesse, kuhu reisid. Kindlustusseltsidel võib olla piirangud, millistes riikides kindlustuskaitse ei kehti. Seega, kui märgid kindlustust valides piirkonnaks „kogu maailm“, tee eelnevalt kindlaks, kas kindlustuskaitse  ikka kehtib riigis, kuhu reisid.
    Kindlustuskaitse ei kehti olukorras, kus Eesti välisministeerium või muu riigiorgan on avalikustanud info või soovituse piirkonna või riigi vältimiseks ning kindlustatud isik reisis sinna pärast vastava info väljastamist.
   • Kindlustussummad – lepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata ka kindlustussummadele. Meditsiiniabi kindlustussumma soovitame valida võimalikult suur, et ei tekiks olukorda, kus kindlustussumma ei ole piisav. Reisitõrke- ja pagasikindlustussumma tuleks valida selline, mis katab ära kõik võimalikud tehtud kulutused.
   • Sportimine reisil – kui reisi ajal on plaanis tegeleda spordiga, siis on oluline teavitada meid ka sellega seotud detailidest ehk mis spordialaga on plaanis tegeleda.  Kindlustusandjad võivad pidada riskantseks erinevaid spordialasid, nt sukeldumist, mäesuusatamist, surfamist. Mõned kindlustusandjad ei hüvita nende spordialadega tegelemisel tekkinuid kahjusid, mõningatel juhtudel tuleb osta juurde lisakindlustuskaitse.

   Omavastutusmäär – mõnikord on seltsidel ka omavastutusmäär ehk kliendi poolt kaetav summa. Tutvu kindlasti omavastutuse määrade suurustega, et olla kindel, kas oled võimeline seda kahju tekkimisel tasuma.

 • EUROOPA RAVIKINDLUSTUSKAART – milleks seda vaja on?

   Euroopa Liidus reisimisel võta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile (kaart kehtib eelkõige riiklikes meditsiiniettevõtetes) Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi.

   Millistes riikides saab Euroopa ravikindlustuskaardiga vajaminevat arstiabi?
   Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

   Kuidas Euroopa ravikindlustuskaarti taotleda?

   • Riigiportaali www.eesti.ee kaudu.
   • Too taotlus ise Eesti Haigekassa klienditeenindusse või saada postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144.
   • Saada taotlus Eesti Haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressil info[at]haigekassa.ee.
   • Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult kehtiva ravikindlustusega isikule.

   Lisainfo: https://www.tervisekassa.ee/et/kontaktpunkt/euroopa-ravikindlustuskaart.

 • Kontaktandmete muutumine

   Kui sul on vahetunud telefoninumber, elukoha aadress või e-posti aadress, siis saad seda lihtsalt ja mugavalt muuta meie iseteeninduses.

 • Soovin teatada kahjujuhtumist

   Kahjujuhtumi korral täitke kahjuavaldus siin.

 • Vajan reisil olles meditsiiniabi

   • Võimalusel tasuge esmased ravikulud, säilitage raviarved ja maksekviitungid hilisemaks hüvitise taotlemiseks.
   • Kui võimalus ravikulude tasumiseks puudub, palume edastada raviasutuse kontakt või palume raviasutusel võtta meiega otse ühendust, et väljastada vajalik garantiikiri.
   • Küsige kohalikust raviasutusest kindlasti kaasa haiguslugu ja / või raviplaan edasise ravi teostamiseks ning säilitage kõik juhtumiga seotud dokumendid (analüüside ja uuringute vastused, retseptid jms.).
   • Pikemaajalisem haiglaravi välisriigis ja / või kindlustatu repatrieerimine kodumaale tuleb enne teenuste tellimist kooskõlastada PZU-ga.
   • Euroopas ravi vajades esita kindlasti raviasutusele Euroopa ravikindlustuskaart või selle puudumisel taotle Tervisekassast asendussertifikaat juhul kui oled Tervisekassas kindlustatud.

 • Ma ei saa reisile minna

   • Kui reis jääb ära või katkeb tervislikel põhjustel / surmajuhtumi tõttu, palume esimesel võimalusel teavitada reisikorraldajat / reisibürood / transpordiettevõtet reisi tühistamise või piletite muutmise vajadusest.
   • Palume tervisekahjustus raviasutuses viivitamatult registreerida ja küsida arstitõendi / haigusloo väljavõtte, millel on näha haigestumise põhjus / diagnoos ja haigestumise täpne aeg. Surmajuhtumi korral palume esitada surmatunnistuse koopia.
   • Reisi hilinemise korral transpordiettevõtte süül palume küsida transpordiettevõttelt kirjalik tõend, millele on märgitud transpordivahendi hilinemise aeg ja võimalusel hilinemise põhjus.
   • Reisile hilinemise korral, kui hilinemine on tingitud liiklusõnnetusse sattumisest, palume toimunud liiklusõnnetuse sündmuskohal vormistada ning teha sündmust tõendavad fotod.
   • Palume kokku koguda ja säilitada kõik kahju tekkimist ja ulatust tõendavad dokumendid (reisibroneeringud, piletid, arved, maksekviitungid jms.)

 • Pagas on kadunud või kahjustada saanud

   • Pagasi hilinemise, purunemise või kadunuks jäämise korral palume juhtumi transpordiettevõtte esindaja juures registreerida ning küsida kirjaliku tõendi toimunu fikseerimise kohta. Juhul, kui kahju avastatakse hiljem, on võimalik vastutava transpordiettevõtte poole pöörduda 7 päeva jooksul peale reisi toimumist.
   • Pagasi hilinemise korral palume säilitada esmatarbekaupade arved ja maksekviitungid.
   • Pagasi purunemise korral palume jäädvustada pagasile tekkinud kahjustused fotodena. Kui kahjustusi on võimalik taastada, palume viia kahjustunud eseme sobivasse remondiettevõttesse parandusse ning säilitada teostatud tööde akt ja remondiarved.
   • Pagasi varguse või röövi korral palume juhtum esimesel võimalusel registreerida kohalikus politsei-või korrakaitseasutuses ning küsida kaasa raporti koopia.
   • Palume kokku koguda ja säilitada kõik kahju tekkimist ja ulatust tõendavad dokumendid.

 • Kuhu pöörduda, kui mu reisikohver, reisikott või rõivad on kahjustada saanud aga soovin neid taastada

   Alinde Mood OÜ, Tulika 31/Endla 45a, 10615 Tallinn
   Avatud: E-R 10-18
   Tel: +372 58157395
   E-mail: alinde73@gmail.com
   www.alindemood.ee

   Helain Teenus OÜ, Luha 38, 10131 Tallinn
   Avatud E-R 10-18
   Tel: 648 2223
   www.helain.ee
   E-mail: helain@hot.ee

   NB! Kui taastamine ei ole võimalik, palume kahjustatud ese(med) säilitada kuni PZU kahjukäsitlejalt edasiste juhiste saamiseni.

 • Põhjustasin kahju kolmandale osapoolele

   NB! Vastutuskindlustuse kahjujuhtumiga on tegemist, kui kahjustatud isik on esitanud Teile kahju hüvitamise nõude.

   • Tehke võimaluste piires kindlaks kahjustatud isikule tekitatud kahju ulatus ja iseloom (koguge tunnistajate ütlused ja märkige üles nende kontaktid; tehke tekitatud kahjust võimalusel fotod).
   • Kontrollige, et tekkinud kahju oleks fikseeritud (lähtuvalt juhtumi iseloomust kas politsei, raviasutuse vm. asutuse poolt).
   • Kindlasti küsige ja säilitage kahjustada saanud isiku / tema esindaja kontaktandmed.
   • Koguge kokku ja säilitage kõik juhtumi asjaolusid ja tekkinud kahju ulatust ja iseloomu tõendavad dokumendid.

 • Mis dokumente ja andmeid on mul vaja kindlustusele esitamiseks

   Meditsiiniline juhtum:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Diagnoosiga haiguslugu ja edasine raviplaan.
   • Raviteenuste arved ja retseptide alusel ostetud ravimite tšekid.
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Pagasi purunemine:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Pagasikahju raport vastutavalt transpordiettevõttelt või lennujaama pagasiteeninduselt.
   • Pildid kahjustada saanud pagasist (üldpildid ja kahjustusi kirjeldavad detailsed pildid).
   • Võimalusel kahjustada saanud esemete ostudokumendid. Nende puudumisel info ostuaja ja ostuhinna kohta.
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Pagasi hilinemine:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Pagasi hilinemise raport vastutavalt lennuettevõttelt või lennujaama pagasiteeninduselt.
   • Kuludokumendid (esmatarbekaupade arved ja kviitungid).
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Pagasi vargus:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Varastatud esemete andmed: mark / bränd, ostukoht, -aeg ja -hind. Võimalusel ostudokumendid.
   • Politseiraporti koopia.
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Reisile hilinemine:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Liiklusõnnetusse sattumise korral liiklusõnnetuse dokumendid ja /või fotod sündmuskohalt.
   • Transpordiettevõtte kirjalik tõend, millele on märgitud hilinemise aeg ja põhjused.
   • Lisakulu tõendavad dokumendid (majutus ja transport).
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Reisi ärajäämine:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Reisi ärajäämise põhjuseid tõendavad dokumendid (diagnoosiga arstitõend, surmatõend vm.).
   • Kirjalik kinnitus reisikorraldajalt / teenusepakkujalt – kas tasutud raha kuulub tagastamisele.
   • Kuludokumendid (arved, maksekorraldused).
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Reisi katkemine:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Kirjalik kinnitus reisikorraldajalt / teenusepakkujalt – kas pileteid on võimalik muuta või vahetada.
   • Reisi katkemise põhjuseid tõendavad dokumendid (arstitõend, surmatõend vm).
   • Lisakulu tõendavad dokumendid (majutus, transport).
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

   Vastutuskindlustus:

   • Reisibroneeringud, mis tõendavad reisi plaanipärast marsruuti.
   • Selgituskiri kahjujuhtumi asjaolude kohta.
   • Kolmanda osapoole kirjalik kahjunõue ja nõude aluseks olevad dokumendid.
   • Muud dokumendid, mis tõendavad tekkinud kahju ja selle ulatust.
   • Hüvitise tasumiseks arvelduskonto andmed.

    

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.