PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

PZU Grupi vastutustundliku ettevõtluse koodeks tarnijatele

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Grupp (edaspidi PZU Grupp) on üks suuremaid finantsasutusi Poolas ja Kesk- ja Ida-Euroopas. Sotsiaalne vastutus on PZU ja PZU Grupi ettevõtete äristrateegia oluline osa. PZU Grupi äritegevuses lähtutakse kõrgeimast eetikastandardist, mille väärtuste süsteemi kuulub stabiilsus, terviklikkus, vastutus ja innovatsioon.

Me ootame, et meie tarnijad järgiksid samu standardeid ja põhimõtteid, mida meie järgime oma äritegevuses.

„PZU Grupi vastutustundliku ettevõtluse koodeks tarnijatele” on reeglite kogum nii PZU Grupile kui ka kõigile tarnijatele. Koodeksi järgimine ja selle väärtuste edendamine on potentsiaalse tarnija kvalifikatsiooni ja hindamise seisukohalt oluline.

INIMESED

PZU Grupp järgib oma äritegevuses üldiselt kohalduvaid õigusnorme, kõiki tööohutuse ja tervisekaitse norme ja austab inimõigusi. PZU Grupp rakendab neid põhimõtteid ostupoliitikas, infoturbe protseduurides, töötervishoiu ja tööohutuse protseduurides ja juhendites ning PZU Grupi sisedokumentides. PZU Grupp soovib selles suunas mõjutada ka oma tarnijate suhtumist. Me eeldame, et PZU Grupi tarnijad austavad inimõigusi ning väldivad diskrimineerimist, pidades silmas eelkõige järgmist.

 1. Tarnija austab oma tegevuses inimõigusi ja välistab laste kuritarvitamist, järgides õigusakte, mis keelavad lapstööjõu kasutamise.
 2. Tarnija peab tagama töökohal võrdse kohtlemise ega tohi kohaldada vanusel, sool, puudel või rassil põhinevat diskrimineerimise tava.
 3. Tarnija peab järgima seadusi, tegutsema õiglaselt ja ära hoidma kõiki korruptsioonivorme, austama töötajate õigusi ning tagama töötajate ohutuse ja nõuetekohased töötingimused.
 4. Tarnija peab haldama oma töötajaid ja töökohta vastutustundlikult (nt tagama töötajate pädevuse arendamise, töötajate töö ja eraelu tasakaalu soodustamise) ning määratlema oma eesmärgid sellele vastavalt.

KESKKOND

PZU Grupp võtab arvesse keskkonna õigusi ja vajadusi, püüdes rakendada lahendusi, mis toetavad keskkonnamõju juhtimist. Ettevõte püüab piirata oma tegevuse kahjulikku mõju looduskeskkonnale, rakendades selleks keskkonna­alaseid algatusi ja kaasates töötajaid keskkonnakaitse tegevusse. PZU Grupi eesmärk on käituda keskkonnahoidlikult, näiteks tooraine ja loodusvarade säästmine (sh veetarbimisel) ja nende ratsionaalne haldamine. Püütakse pidevalt vähendada paberitarbimist, vastutustundlikult juhtida jäätmeid ja parandada ettevõtte valduses oleva kinnisvara energiabilanssi. Oleme veendunud, et PZU Grupi iga tarnija peab järgima samu keskkonnakaitse reegleid, eelkõige juhinduma järgnevast.

 1. Tarnija eesmärk on vähendada toodetud jäätmete hulka, sortida tekkinud jäätmed ning edastada need ümbertöötamisega tegelevale ettevõttele, aidates sellega kaasa materjalide taaskasutamisele.
 2. Tarnija peab tagama elektri ja soojusenergia ratsionaalse kasutamise, eelistades taastuvatest loodusvaradest toodetud energiat. Tuleb vähendada vee tarbimist ja takistada selle saastumist.
 3. Tarnija peab minimeerima kasvuhoonegaaside, heitgaasi ja tolmu teket. Tuleb targalt hallata oma sõidukiparki, valides väiksema mootorivõimsusega, läbisõidu ja heitgaasikogusega sõidukeid.
 4. Tarnija võtab aktiivselt kasutusele meetmeid, et kaitsta keskkonda ja edendada sellist käitumist ka oma töötajate ja töövõtjate seas.

ÄRIEETIKA

PZU Grupp, kui üks suuremaid finantsasutusi Kesk- ja Lääne-Euroopas, on avalik-õiguslik asutus, mis tegutseb kehtivate õigusaktide alusel.

PZU Grupi ärieetika esindab vaateid ja väärtusi, millest meie ettevõtted juhinduvad. Need väärtused kehtestavad igapäevatöö standardid, mille eesmärk on toetada PZU Grupi arengukava, mistõttu me eeldame, et tarnija

 1. kohaldab kõige kõrgeimaid äristandardeid õiglase ja vaba konkurentsi tingimustes ning suhtleb klientidega õiglaselt ja ausalt;
 2. kaitseb ega avalda koostöö käigus saadud konfidentsiaalset infot;
 3. austab intellektuaalseid, isiklikku ja autoriõigustega kaitstud omandiõigusi, samuti teisi õigusnorme, mis puutuvad tema tegevusvaldkonda;
 4. peab ennetama korruptsiooni ja huvide konflikti teket, näiteks keelates mis tahes lubamatu hüvitise pakkumise või vastuvõtmise vastutasuks mingi kindla tegevuse või ka tegevusetuse eest;
 5. peab vältima ja ennetama olukordi, mis võivad põhjustada huvide konflikti, seda nii ettevõtetega suhete loomisel kui ka nende hoidmise ajal;
 6. tagab, et tema töötajaid koolitatakse järjepidevalt ärieetika standardite ja käesolevas koodeksis sätestatud õiguslike käitumisnormide vallas.

ANDMEKAITSEMÄÄRUS – GDPR

PZU Grupp pöörab suurt tähelepanu andmete turvalisuse tagamisele ja klientide isikuandmete kaitsmisele, mõistes andmekaitsemäärusest tulenevate kohustuste keerukust, ning tagab, et kõik tema tööprotsessid vastavad GDPR-ile ja riiklikele isikuandmete kaitse õigusaktidele. PZU Grupp ootab oma äripartneritelt võrdselt mõistvat käitumist.

PZU Grupis kehtivaid isikuandmete kaitse kõrgeimaid standardeid rakendatakse rangelt eelkõige neile tarnijatele, kellele on usaldatud klientide isikuandmed. Põhinõuded selles vallas on järgmised.

 1. Tarnija peab järgima kõiki GDPR-is kehtestatud ja neist tulenevaid soovitusi ja kohustusi ning riiklikke õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete kaitset.
 2. Tarnija peab koolitama oma töötajaid ja nõudma neilt GDPR-i ja isikuandmete kaitset käsitlevate riiklikke õigusaktide järgimist.
 3. Tarnija peab hoolikalt valima äripartnereid, et need vastaksid eespool nimetatud nõuetele.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.