PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Hea teada

  • Mida silmas pidada reisikindlustuse sõlmimisel

      Reisikindlustuse sõlmimisel kontrolli, et kindlustusel on õige kehtivuspiirkond, kindlustussummad ja omavastutusmäär ning sportimise korral vastav lisamärge.

      • Kehtivuspiirkond – lepingu sõlmimisel on oluline teha kindlaks, et kindlustus laieneb nendesse riikidesse, kuhu reisid. Kindlustusseltsidel võib olla piirangud, millistes riikides kindlustuskaitse ei kehti. Seega, kui märgid kindlustust valides piirkonnaks „kogu maailm“, tee eelnevalt kindlaks, kas kindlustuskaitse  ikka kehtib riigis, kuhu reisid.
      • Kindlustussummad – lepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata ka kindlustussummadele. Meditsiiniabi kindlustussumma soovitame valida võimalikult suur, et ei tekiks olukorda, kus kindlustussumma ei ole piisav. Reisitõrke- ja pagasikindlustussumma tuleks valida selline, mis katab ära kõik võimalikud tehtud kulutused.
      • Sportimine reisil – kui reisi ajal on plaanis tegeleda spordiga, siis on oluline teavitada meid ka sellega seotud detailidest ehk mis spordialaga on plaanis tegeleda.  Kindlustusandjad võivad pidada riskantseks erinevaid spordialasid, nt sukeldumist, mäesuusatamist, surfamist. Mõned kindlustusandjad ei hüvita nende spordialadega tegelemisel tekkinuid kahjusid, mõningatel juhtudel tuleb osta juurde lisakindlustuskaitse.

      Omavastutusmäär – mõnikord on seltsidel ka omavastutusmäär ehk kliendi poolt kaetav summa. Tutvu kindlasti omavastutuse määrade suurustega, et olla kindel, kas oled võimeline seda kahju tekkimisel tasuma. PZU rakendab omavastustust ainult pagasikahjude korral, kui oled sellise valiku teinud. Lepingut saab sõlmida ka ilma omavastutuseta.

  • EUROOPA RAVIKINDLUSTUSKAART – milleks seda vaja on?

      Euroopa Liidus reisimisel võta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile (kaart kehtib eelkõige riiklikes meditsiiniettevõtetes) Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi.

      Millistes riikides saab Euroopa ravikindlustuskaardiga vajaminevat arstiabi?
      Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

      Kuidas Euroopa ravikindlustuskaarti taotleda?

      • riigiportaali www.eesti.ee kaudu.
      • too taotlus ise Eesti Haigekassa klienditeenindusse või saada postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144.
      • saada taotlus Eesti Haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressil info[at]haigekassa.ee.
      • Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult kehtiva ravikindlustusega isikule.

      Lisainfo: http://www.haigekassa.ee/et/kontaktpunkt/euroopa-ravikindlustuskaart.

  • Käitumine kahjujuhtumi korral

      Kuidas käituda kahjujuhtumi korral

      Kui reisil tekib kahjujuhtum või vajad reisikindlustusega seonduvalt abi, siis võta esimesel võimalusel ühendust PZU ööpäevaringse klienditeeninduse numbril + 372 622 4599. Kahjujuhtumist saad teatada ka e-posti aadressil reisikahju[at]pzu.ee

      Tegutsemine meditsiiniabi ja õnnetusjuhtumi korral:

      • Kui vajad kiiresti vältimatut arstiabi või selle korraldamist, siis pöördu koheselt PZU kahjuabipartneri FALCK poole , kes aitab kiiresti vajaliku abi saada ning vajadusel väljastab raviasutusele garantiikirja.
      • Kui on võimalus omal käel arsti juurde minna ja esmased kulud tasuda,  võib abi saamiseks  pöörduda lähimasse sobivasse tegevusluba omavasse raviasutusse – PZU ei ole raviasutuste valikut kuidagi piiranud.
      • Meditsiiniasutusest palu arstil väljastada haigusloo väljatrükk, millele on märgitud raviasutusse pöördumise  kuupäev, põhjus, teostatud uuringud, määratud diagnoos  ja näidustatud ravi.
      • Kui kahju on tekkinud tulekahju, röövimise, kallaletungi, liiklusõnnetuse jms tõttu, siis palume edastada juhtumi toimumist ja asjaolusid tõendavad dokumendid, nt LÕ teade, politseitõend vms
      • Säilita kõik ravikuludega seotud kuludokumendid (raviteenuste ja ravimite arved  jmt)

      Tegutsemine pagasikahju korral:

      • Pagasi röövi või varguse korral pöördu koheselt kohaliku korrakaitseasutuse poole ja registreeri juhtum. Palu endale kindlasti politseiraporti koopia.
      • Pagasi hilinemise, purunemise või kadumise korral registreeri juhtum koheselt vastutava lennuettevõtte juures ja palu väljastada vastav tõend.
      • Kogu kokku ja säilita kõik tõendid, millel võib olla tähtsus kahju tekkimise ja ulatuse tõendamisel (tunnistajate ütlused, fotod jms).
      • Pagasi hilinemise juhtumi korral säilita kõik esmatarbekaupade soetamise kuludokumendid.

      Tegutsemine reisitõrke kahjujuhtumi korral :

      • Teavita esimesel võimalusel reisikorraldajat, majutusettevõtet, transpordiettevõtet või muud teenusepakkujat reisi tühistamise või katkestamise vajadusest ja selgita välja, kas ja milline kahju sul sellest tekib.
      • Tervisest tulenevate juhtumite korral registreeri see kindlasti esimesel võimalusel arsti juures ja palu väljastada vastav tõend.
      • Reisile hilinemise korral on vajalik esitada transpordiettevõtte kirjalik tõend, millele on märgitud transpordivahendi hilinemise täpne aeg ja põhjus; liiklusõnnetusse sattumisest tingitud reisile hilinemine peab olema tõendatud politseitõendiga või täidetud liiklusõnnetuse blanketiga.

      Tegutsemine vastutuskindlustuse kahju korral:

      • Registreeri kolmandale isikule tekitatud kahju lähtuvalt juhtumi iseloomust kas politseis, raviasutuses või mujal.
      • Saades kahjukannatanult nõude, palu juurde esitada kõik nõude aluseks olevad dokumendid
      • Kogu kokku ja säilita kõik dokumendid, mis võivad omada tähtsust kahju tekkimise ja ulatuse tuvastamisel.

      Teavita PZU-d esimesel võimalusel toiminud kahjujuhtumist ja esita peale kahjuteate registreerimise  teatise saamist teatises palutud dokumendid, mis on  vajalikud kahjujuhtumi käsitlemiseks.

  • Kontaktandmete muutumine

      Kui sul on vahetunud telefoninumber, elukoha aadress või e-posti aadress, siis saad seda lihtsalt ja mugavalt muuta meie iseteeninduses.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.