PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Lisakaitsed

 • Uusväärtuskindlustus

   Uusväärtuskindlustus

   Uusväärtuskindlustus on vajalik uue sõiduki korral ning annab täiendava kaitse juhuks, kui sõiduk peaks kindlustusjuhtumi järel hävinema või kaotsi minema.

   Uusväärtuskindlustus hüvitab sõiduki ostuhinna (hinna, millega sõiduk soetati), kui samaaegselt on täidetud järgnevad tingimused:

   • sõiduk on kindlustusperioodi jooksul olnud ainult tavakasutuses;
   • sõiduk esmaregistreeriti Eestis ja registreerimisest ei ole kindlustusjuhtumi hetkeks möödunud rohkem kui üks aasta;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;
   • Kasko pakett – sisaldub paketis.

 • Liisingväärtuse kindlustus

   Liisingväärtuse kindlustus kaitseb sind juhul, kui sõiduki täishävingu korral on turuväärtus madalam sõiduki liisinglepingu järgsest väärtusest.

   Liisingväärtuse kindlustus hüvitab liisinglepingu järgse jääkväärtuse, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

   • kahju ei hüvitata Uusväärtuse kindlustuse alusel;
   • sõiduk on kindlustusperioodi jooksul olnud ainult tavakasutuses;
   • sõiduki esmasest registreerimisest ei ole kindlustusjuhtumi hetkeks möödunud üle seitsme aasta;
   • auto liisingu jääkväärtus ei ole suurem kui 50 000 eurot;
   • auto turuhind vahetult enne kindlustusjuhtumit on väiksem kui liisinglepingu järgne väärtus:
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;
   • Kasko pakett – teenus on lisatasu eest.

 • Liisingumakse kindlustus

   Liisingumakse kindlustuse alusel hüvitatakse kuni kuue kuu liisingumaksed, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

   Liisingumakse kindlustus kehtib, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

   • sõiduk on kindlustusperioodi jooksul olnud ainult tavakasutuses;
   • liisinguvõtjast sõiduki juht on kindlustusjuhtumi tagajärjel ambulatoorsel või statsionaarsel ravil ning tema töövõimetus kestab rohkem kui kaks nädalat. Kindlustushüvitist makstakse vaid töövõimetusperioodil viibimise aja eest;
   • kindlustusjuhtum (sh liiklusõnnetus) on vormistatud seaduses ettenähtud korras ja sündmuskohale kutsutud kiirabi on tekkinud tervisekahjustused fikseerinud;
   • sõiduki omanikuks ja liisinguandjaks on Eestis tegutsev ja Eesti Finantsinspektsiooni nimekirja kantud krediidiasutus, selle filiaal või nende tütarettevõttena tegutsev liisinguandja.

 • Reisikatkestuse kindlustus

   Reisikatkestuse kindlustus rakendub sõiduki tehnilise rikke, kahjustumise, varguse või võtmete kaotuse korral, kui reisi ei ole võimalik jätkata.

   Hüvitatakse sõiduki juhi ja kaassõitjate mõistlikud kulud, mis on tehtud:

   • ööbimiseks, kui isikud asuvad oma kodust või ööbimispaigast kaugemal kui 100 km ja tagasipöördumine koju ei ole koheselt võimalik;
   • koju tagasipöördumiseks või reisi jätkamiseks muu transpordivahendiga;
   • reisikatkestuse kulude kindlustussumma on märgitud poliisil.

 • Reisijate õnnetusjuhtumikindlustus

   Reisijate õnnetusjuhtumi kindlustuse hüvitist makstakse juhul, kui sõidukis viibinud juht või kaassõitja jääb otseselt kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kehavigastuse tõttu püsivalt töövõimetuks või sureb.

   Hüvitamine toimub, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

   • püsiv töövõimetus on kestnud vähemalt ühe aasta;
   • õigusaktides sätestatud korras tuvastatud ja määratud töövõime kaotus on 50% või rohkem;
   • PZU-le on esitatud pädeva ametiasutuse otsus püsiva töövõimetuse ja selle ulatuse kohta;
   • surmajuhtumi korral on PZU-le esitatud arstitõend surma põhjuse kohta ja pärimistunnistus kindlustushüvitise saamiseks õigustatud pärijate tuvastamiseks;
   • liiklusõnnetuse toimumise hetkel oli kannatanu turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud;
   • reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma ühe isiku kohta märgitakse poliisile.

 • Asendusauto

   Asendusauto teenus tagab sulle kindlustusjuhtumi korral tasuta asendusauto kuni 30 päevaks, tingimusel, et sinu auto remont kestab kauem kui 24 tundi. PZU asendusautosid pakub meie koostööpartner Europcar Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Kuressaares ja Jõhvis.

   Juhul, kui oled PZU Kindlustusega sõlminud kaskokindlustuse lepingu ja paketis on ka asendusauto kasutamine, anna asendusauto kasutamise soovist meile eraldi teada siin.

   Allpool on välja toodud asendusauto väljastamise ja kasutamisega seotud põhimõtted.

   Asendusauto kasutamise õigus tekib, kui:

   • kindlustuspoliisil on asendusauto lisakaitse
   • tegemist on PZU poolt hüvitatava kahjujuhtumiga
   • sõiduk asub taastusremondis
   • sõiduk ei tohi vigastuse tõttu osaleda liikluses
   • sõidukit ei ole otstarbekas taastada

   Asendusautot ei väljastata, kui:

   • vastav lisakaitse ei ole valitud
   • tegemist ei ole PZU poolt hüvitatava juhtumiga
   • sõiduk on hoolduses
   • sõiduk on garantiiremondis
   • ühe kindlustusperioodi jooksul on asendusautot kasutatud 30 päeva, mis on maksimaalne kasutamise aeg kindlustusperioodil.

   Asendusauto soovi korral:

   • edastab PZU tellimuse koostööpartnerile
   • koostööpartner võtab hiljemalt 5 töötunni jooksul ühendust
   • lepitakse kokku asendusauto väljastamise asjaolud
   • kokkuleppel on võimalik asendusauto tellida soovitud aadressile, kuid siis lisandub koostööpartneri poolt määratud teenustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis tuleb tasuda kliendil

   Juhime tähelepanu, et:

   Asendusauto ei pea olema samaväärne kindlustusvõtja poolt PZU-s kindlustatud sõidukiga, kuid võimalusel arvestatakse kindlustusvõtja sooviga. Asendusautot ei ole lubatud kasutada kullersõidukina, takso-, sõidujagamise- või renditeenuse osutamiseks ega õppesõidu õppimiseks. Tegemist on tavapärase autorenditeenusega, kus kehtivad koostööpartneri poolt sätestatud kasutamistingimused. Sõiduki täieliku hävimise korral on õigus kasutada asendusautot kuni hüvitamisotsuse tegemise päevani. Asendusauto väljastatakse kehtiva juhiloa esitamisel.

   Välisriigis rendib asendusauto kindlustusvõtja. Maksimaalne hüvitis ühe asendusauto rendipäeva eest on 50 eurot (sh käibemaks).

   Kasko Pluss paketi on asendusauto teenus hinna sees ning Kasko paketi puhul tuleb asendusauto lisakaitse juurde osta.

   Asendusauto väljastamine

   Asendusauto väljastamine toimub sõltuvalt piirkonnast E-R 08.30-18.00. Kliendil on võimalik asendusauto kätte saada koostööpartneri Europcar kontoris. Kokkuleppel on võimalik asendusauto tellida soovitud aadressile, kuid siis lisandub koostööpartneri poolt määratud teenustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis tuleb tasuda kliendil. Asendusauto kasutamisel täidab PZU klient Europcari rendilepingu üldtingimusi, millega saab tutvuda lähemalt siin.

   Asendusauto rendiperioodi pikendamine

   Algselt kokkulepitud asendusauto kasutamise perioodi pikendamiseks suhtleb PZU remondifirmaga ja edastab tellimuse pikenduse koostööpartnerile.

 • Tehniline rike

   Tehnilise rikke kindlustus hüvitab Sinu sõiduki tehnilise rikke järgnevate eritingimuste samaaegsel esinemisel:

   • sõiduk on olnud kindlustusperioodi jooksul ainult tavakasutuses;
   • kindlustusjuhtumi hetkel on sõiduki vanus alla 8 aasta;
   • sõiduki läbisõit ei ületa tehnilise rikke hetkel 160 000 km;
   • väljaspool Eesti Vabariiki esmaselt registreeritud autode tehnilist korrasolekut ning tõrgeteta töötamist on kinnitanud vastava automargi esindaja Eestis või PZU poolt heakskiidetud ettevõte. Kinnitamine peab olema toimunud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahjujuhtumi toimumise eelselt, kuid mitte varem kui 30 päeva enne kindlustuslepingu jõustumist;
   • sõidukit on hooldatud vastavalt tootja juhistele;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis.

 • Rendiauto kindlustus

   Rendiauto kindlustus hüvitab eraisikust kindlustusvõtja poolt rendiautole tekitatud kahju, milleks on õnnetusjuhtum, vandalism või vargus.

   • rendiauto kindlustus kehtib tingimusel, et kindlustuspoliisil märgitud autoga ei osaleta teeliikluses rendiauto rendiperioodil;
   • rendiautoks on sõiduauto, mille rendiperiood ei ole pikem kui 30 päeva;
   • hüvitispiir juhtumi kohta 5 000 eurot, hüvitame maksimaalselt kuni 3 rendiauto kindlustuse kahju;
   • rendiauto kindlustuse suhtes rakendatakse poliisi ja kindlustustingimuste sätteid;
   • rendiautot ei tohi kasutada ärilise teenuse osutamiseks ega õppesõiduks;
   • rendiauto kindlustus ei kehti Eestis, Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Kasahstanis, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal;
   • me ei hüvita rendilepingust tulenevaid või muid leppetrahve ning viiviseid.

   Näide: Sa sõidad reisile ning võtad sealt rendiauto. Õnnetuse korral pead tasuma rendiauto omavastutuse 1000 eurot. Sellisel juhul hüvitame sulle tekkinud kulu 1000 miinus 200 eurot (poliisi põhiomavastutus), ehk 800 eurot.

   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis.

 • Pagasikindlustus

   Pagasikindlustus hüvitatakse koguriski kindlustusjuhtumite tagajärjel sõiduki pagasiruumis olnud juhi ja reisijate  isiklike esemete kahjustumise või hävimisega tekkinud kahju järgnevatel tingimustel:

   • pagasiks ei loeta raha ja väärtpabereid, väärisesemeid ja ehteid, dokumente (sh. fotod, plaanid, joonised jne), elektroonilisi andmekandjaid, tööriistu, mobiiltelefone, arvuteid, foto-, video- ja audioseadmeid;
   • pagasi varguse korral hüvitame kahju, kui pagas oli paigutatud varjatult auto lukustatud pagasiruumi;
   • haagisekindlustuse lisakaitse olemasolul hüvitame  haagises olnud pagasi, va pagasi varguse või röövimisega tekitatud kahju.
   • Kindlustussumma 1  000 eurot.
   • Kasko Pluss pakett – lisatasu eest
   • Kasko pakett – lisatasu eest

 • Haagisekindlustus

   Haagisekindlustus hüvitab koguriski kindlustusjuhtumite tagajärjel haagisele tekitatud kahju järgnevatel tingimustel:

   • haagis oli kindlustusjuhtumi toimumise hetkel  haagitud auto külge;
   • haagise kahju hüvitame haagise registreerimistunnistusel märgitud omanikule;
   • haagises oleva pagasi kahju kuulub hüvitamisele üksnes pagasikindlustuse lisakaitse olemasolul;
   • kindlustussumma: 1 500 eurot;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;
   • Kasko pakett – teenus on lisatasu eest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.